, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Реконструирайте Вашия процес за ECAD-MCAD проектиране.

Реконструирайте Вашия процес за ECAD-MCAD проектиране.

 

Платена публикация.

 

Почти всеки практичен уред, до който се докоснете днес – вашият клетъчен телефон, вашата цифрова камера, вашият телевизор с течно-кристален екран, вашето MP3 възпроизвеждащо устройство, вашата глобална позиционираща система – заедно с нарастващ списък от други потребителски и промишлени продукти – показва все по-честото обединяване на електроника и софтуер във материални продукти. Когато видите проблясващи светлинки върху детски гуменки или микропроцесори в кредитни карти, или чипове за радиочестотна идентификация (RFID), вградени в куп други изделия, става ясно, че от съюза между електрониката и програмните продукти се ражда едно изцяло ново поколение от оригинални продукти.

За потребителите, обединяването на механичните, електрическите и софтуерните свойства – или това, което някои наричат електромеханична конструкция – може да бъде скрита благодат или пълна наслада. Но ако сте част от проектантски екип, в предприятие за продуктова разработка, изграждането на електромеханична конструкция може да се превърне в кошмар. Причината:

разширените възможности на продукта остават за постоянно, но методите за сътрудничество между дисциплините все още, за много предприятия, са архаични и неефективни. В повечето предприятия за разработка на продукти, електроинженерите и машинните инженери все още използват отделни, коренно различни системи за компютърно-подпомогнато проектиране на електрически системи (ECAD) и компютърно-подпомогнато машинно проектиране (MCAD), което прави съвместната работа бавна и трудна. Това, което е нужно, са методи за доближаване на екипите за машинно и електрическо проектиране в ранния стадий на създаване на продукта и начини за ефективно споделяне на поетапните промени в модела при откриване на проблем, вместо отлагането му до следващото прехвърляне на модела. Това техническо описание подробно разглежда трудностите, с които се сблъскват днес машинните инженери и инженерите за проектиране на електрически системи и методите, чрез които най- модерните програмни инструменти предоставят мощно решение за извличане на максимална полза от съвместното ECAD – MCAD проектиране.

 

 

Сътрудничество в процеса на проектиране днес: Прекъснат процес

 

Основната трудност за повечето предприятия за разработка на продукти е тази: MCAD и ECAD са отделни дисциплини, с различни изходни данни за разработка на продуктите, което затруднява съвместната работа. Електроинженерите и машинните инженери работят в отделни и изолирани, но все пак успоредни, функционални отдели, разменяйки идеи, модели и запитвания най-често през електронната поща, телефона или в лични разговори. Този вид професионално сътрудничество не е в състояние да отговори на предизвикателствата за един по-сбит цикъл на създаване-до-пазарно представяне на продукта, глобално разпръснати инженерни екипи и нуждата за подобрени функционални характеристики и същевременно намалени размери на продукта. В днешния свят на глобална разработка на продукти, общуването посредством електронна поща, телефон и разговорите лице в лице водят в най-добрия случай, до минимално ниво на сътрудничество с неадекватни методи за проследяване на модела. Инженерите често не са сигурни дали работят върху актуалния модел. В много случаи, те не могат дори да кажат дали промените, които извършват по своите модели изобщо ще заработят, когато изделието достигне етапа за производство.

 

Един типичен цикъл на разработка на ECAD-MCAD печатна платка

 

За много от днешните производители, процесът на детайлно електромеханично проектиране е виновен за липсата на сътрудничество. Обикновено, ECAD и MCAD екипите работят заедно върху първоначалната физическа материална сметка (BOM) и всеки екип има същото разбиране за това как ще изглежда печатната платка физически. Машинният инженер започва с определяне на формата на платката, включително местата за механични отвори и разполагане на механично задвижените компоненти, докато по същото време, електроинженерът очертава схемата, включително обвивката на компонентите, таблица на свръзките и функционално ориентираните ограничителни условия на взаимна свързаност.

Разширението Pro/ENGINEER ECAD-MCAD Collaboration ( ECX) ви помага да видите и разберете предложените промени в MCAD модела и ефекта им върху съответстващите ECAD модели.

След като екипът от машинни инженери приключи заданието, то се препраща – обикновено в IDF формат – към екипа за ЕCAD проектиране като база за електронно ориентираната среда и кинематичната верига. Въпреки че ECAD и MCAD екипите все още имат еднакво виждане как следва да изглежда печатната платка, без която и да е от групите да е приключила работата си върху основата, е възможно вече да съществува конфликт между специфичните за всяка отделна област ограничаващи условия.

Докато MCAD екипът продължава да разработва механичната страна на изделието, ECAD екипът – работещ в изцяло различна насока – продължава да обновява детайлното позициониране и свързване на електронните компоненти. Вероятно е, на този етап, ECAD и MCAD екипите да имат леко различен поглед върху това как ще изглежда платката технически, и двата екипа ще трябва да разчитат на размяната на модела и неговия анализ за да обновяват конструкцията във всяка среда. Дори по-лошо, тъй като MCAD инженерът, преди всичко, е съсредоточен върху въпроси, касаещи MCAD модела, а ECAD инженерът главно търси проблеми, касаещи ECAD модела, реално никой от тях не подобрява цялостния модел. Въпреки че обмяната на модели и анализи са важни за гарантиране целостта на модела, те също така отнемат много време и са мудни. На практика, процесът изисква в голяма степен наличието на ранно и постоянно взаимодействие между двете дисциплини, преди обединеният ECAD-MCAD модел да е напълно оптимизиран и готов за пускане в производство.

 

Детайлни проекти остават непроверени

 

В днешния конкурентен пазар, използването на гореспоменатият метод съвсем не е подходящо поради няколко причини. От една страна, детайлните проекти изискват високо ниво на сътрудничество между ECAD и MCAD областите за да може да се гарантират сложните взаимозависимости между тях. От друга страна, наличните инструменти за обмен на информация затрудняват пълноценното сътрудничество. Например: стандартните формати са ограничени до изпращане на цялата съществуваща информация и обновявания, а не на отделните обновявания. Поради времето, необходимо за прилагане на промените чрез стандартния формат, обичайно ECAD и MCAD инженерите изчакват възможно най-дълго преди да внесат промените от други среди или преди да разкрият своите собствени промени. Това може да се окаже пагубно за другите инженери по отношение на това доколко разбират обхвата на новите промените и може да означава че и другите инженери, без да са получили пълно обновяване на информацията, може да продължават да разработват модел, който е бил вече отхвърлен.

Резултатът:

Машинните инженери и електроинженерите имат ограничена представа относно своята текуща работа във времето между обмяната на файлове;

Трудно е да се анализира промяната, преди тя да бъде въведена в модела;

В много случи не е възможно да се проследи първопричината на промяната – кой я е направил, кога и защо;

Прекъсването на връзката между MCAD и ECAD моделите може да не бъде открито до късния стадий на процеса и по този начин да се оскъпи поправката;

Моделите не постигат оптимална ефективност.

 

Ръководители вземащи рисковани решения

 

За ръководителите, трудностите възникват вследствие от липсата на видимост на проекта. Ръководителят, от когото се изисква да одобри механичния модел, може да не е знае, че моделът не съдържа най-последните ECAD промени. Или, ръководителят може да спусне завършеният модел към производство, без да е наясно, че софтуерният инженер току що е изпратил корекция по сигурността, която да отстрани грешка в настоящата версия. Грешки и пропуски като тези могат да има трагичен ефект върху продажбите, печалбите, разходите и изпълнението на доставки.

В проучване от 2006 г. PTC установи, поради лошо обединяване на електрическите, механичните и софтуерните

дисциплини, че:

> 66% от отговорилите имат пропуснати повратни моменти при разработката и производството;

> 80 % са акумулирали допълнителни разходи за разработка и производство;

> 40% са пропуснали графиците за стартиране на продукта.

 

Какво е необходимо: Интегрирано сътрудничество в процеса на ECAD-MCAD проектиране?

 

Най-доброто решение за трудностите пред съвместната разработка на ECAD – MCAD модели, е да се обединят софтуерните решения използвани от ECAD и MCAD инженерите. С обединяване на софтуера, MCAD-ECAD инженерите имат възможността паралелно да открояват промените между своите електрически и механични модели, с пълна видимост за двата проектантски екипа. На практика, върху екрана на всеки от тях ще се показват изображения от двете среди – макета на печатната платка и тримерния CAD модел, разположени един до друг – където, за сравнение, единият изглед е активния тримерен MCAD модел, а другия отразява съгласуваният статус на ECAD полето (или обратно). Когато машинният инженер разположи един елемент върху MCAD модела, автоматично се онагледява ефекта върху ECAD макета и обратно – като по този начин се визуализират проблеми, които иначе не биха били видни на момента Обединеният ECAD - MCAD софтуер може да проследи всички промени, позволявайки на инженерите първо да потвърдят помежду си промените и след това да анализират, ако е необходимо, произхода на дадената промяна. В допълнение, това решение помага на ръководителите на проекта и на другите членове на екипа да са сигурни, че работят с актуалната версия на модела, във всеки един момент.

За да бъде това решение дори по-полезно за цялата организация, вашият ECAD - MCAD софтуер и информация следва да бъдат интегрирани също така и с фирмените решения за Управление на данните за продукта (PDM) или Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM). Това обединяване осигурява една допълнителна мярка за сигурност, която позволява на другите служители в предприятието – в отдел Поръчки, Маркетинг, Финанси, др. – да имат достъп до актуалните версии на продуктовите модели. И последно, хранилището на модула PLM ще извършва проследяване и контрол върху версията на съответния софтуер, като по този начин ще осигури на ръководството едно обособено място – хранилището на PLM – където да проверява цялостното състояние на бъдещия продукт.

 

Подходът на PTC към електромеханичната разработка на продукта

 

PTC предлага решение за обединена ECAD - MCAD съвместна разработка – Разширението Pro/ENGINEER ECAD-MCAD Collaboration ( ECX), което осигурява инструменти за пълна ECAD - MCAD визуализация чрез фирменото приложение ProductView 9.0. Съчетаването на различни програми позволява по-бързото сътрудничество и осигурява най- модерните в областта функционалности за да ви помогне да осъвремените вашия процес на електромеханично детайлно проектиране. Посредством използване на новите възможности на продуктите Pro/ENGINEER Wildfire, както и PTC InterComm™ Expert, ProductView ECAD Compare, и ProductView Validate, ще можете да си сътрудничите по-ефективно като плавно правите предложения, идентифициране, управление и повторно проследяване на историята на промените между механичните и електрическите дисциплини.

 

Обща визуализация и описание

 

С Pro/ENGINEER ECX, инженерите могат да разглеждат и описват ECAD и MCAD моделите, като идентифицират с лекота поетапните промени и добавят бележки и други коментари в процеса на своята работа. С по-ефективните инструменти за комуникация, ECAD и MCAD проектантите са напълно информирани за всички промени, докато проверяват точността на други очаквани резултати по веригата като информация за производството и поръчките. Това решение намалява до възможно-най - голяма степен необходимостта от често, цялостно прехвърляне на модела между ECAD и MCAD екипите, като по този начин се увеличава в най-голяма степен скоростта и ефективността на работа. Чрез премахване на нуждата от често пренасяне на цялостния модел, можете да изключите и риска от презапис на информация, което отнема време и предразполага към грешки.

 

Автоматично откриване на промяна

 

Pro/ENGINEER ECX автоматизира откриването на промяна по няколко начина. Първо, може да сравни модела на печатната платка и да открои променените участъци, използвайки атрибути или графики за онагледяване. Второ, на момента откроява върху MCAD макета всички промени, извършени по ECAD модела. Трето, при обединяване с приложението Windchill® на PTC, автоматично сравнява ECAD моделите по време на тяхната регистрация и след това изпраща отчет за промените към MCAD инженера и/или ръководителя на проекта за анализ. И на последно място, е отворено към интегриране с други ECAD инструменти тъй като се уповава на модела за проектно сътрудничество ProSTEP – отворен промишлен стандарт за поетапна промяна на данните.

 

Подобрена процедура

 

Софтуерът на PTC дава на производствените предприятия инструменти от всякакви видове и размери за подобряване на техния процес на разработка на продукти чрез оптимизиране на сътрудничеството между ECAD-MCAD екипите. Вместо да разчита на разкъсана, случайна комуникация по линията инженер-инженер и ръководител-ръководител, продуктите на PTC позволяват проектантските и инженерингови екипи да работят успоредно, с увереността че техните време и усилия не са били похабени по непълни или отхвърлени модели или данни. Резултатът е, процес за разработване на продукт, който може да посрещне днешните предизвикателства на електромеханичния дизайн и да устои на новите предизвикателства и възможности, които със сигурност ще се появят утре.