, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Какво означава „Правилно извършване на процеса” за малките и средни предприятия?

Bookmark and Share

Какво означава „Правилно извършване на процеса” за малките и средни предприятия?

 


Промяната на процес е трудна, особено когато е сложен и динамичен, като например процеса на разработка на продукта на компанията. Това е още по-трудно за организации, които не разполагат с големи ресурси, които да хвърлят в този проблем, като например малките и средни предприятия. Все пак, ползите може да бъдат много големи. Сравнителното изследване на Абърдийн от септември 2008 год. към PLM (управление на жизнения цикъл на продукта) и разработката на продукта установи, че най-добрите в класа си компании са отчели като резултат от подобрението на процеса: 1) възможност за постигане на успех на пазара с нови продукти и/или услуги бяха подобрени или значително подобрени до 80% и 2) възможността за предоставяне на повече и иновативни продукти беше подобрена или значително подобрена до 70%. Имайки това предвид, възниква въпросът по какъв начин могат малките и средни предприятия (МСП) да извлекат най-много от инициативата за подобряване на процеса по разработка на продукта? Както и какво отличава нуждите на МСП компаниите (тези, които отчитат постъпления до 1 милиард долара) от подобните им в тази област?


Главни фактори за подобрение на процесите в МСП


Базирайки се на Сравнителното изследване на Абърдийн от септември 2008 год. Правилно извършване на процеса: Правилно извършване на процеса: Нов поглед към PLM и разработката на продукта, главните фактори, които движат МСП компаниите към подобрение на процесите за разработка на продуктите им, са обединени около следните приблизително четири бизнес показатели (Таблица 1): време до излизане на пазара (42%); марж на печалбата / натиск на разходите (33%); корпоративна цел за подобряване на иновациите (24%) и търсене на по- високи нива на качество на продукта (22%).

Не е изненадващо, че се обръща по-голямо внимание на времето до излизане на пазара и съкращаването на разходите, особено в такава икономическа несигурност. Неизбежно виждаме фокус върху иновациите – област, която често е смятана за типична за големите предприятия – сега вече са фактор и за средните по размер компании. Това предполага, че ръководството в тези компании може би ще започне да разглежда иновациите също и като бизнес фактор.

Бариери пред подобрението на процесите

Както се случва най-често, най-голямото предизвикателство пред организациите, търсещи нов или подобрен подход към разработката на продуктите, изобщо не е технологията, а по-скоро как тази технология и промяната на процесите могат да се внедрят (Таблица 2). По-точно, беше цитирано, че най-голямото предизвикателство през МСП компаниите е съпротивата на културна основа, което е типично за всички компании, отчитащи проблеми.

Други големи предизвикателства пред МСП компаниите включват невъзможността за съгласуване с най-добрите практики (29%); липса на ясно определен план за подобряване на процесите (27%); трудности при определяне на ефективно изчисление на възвръщаемостта от подобрението на процеса (23%) и липса на съществуващ официален процес за разработка на продуктите (23%). Всички тези бариери пред подобрението на процесите са подобни на тези, отчетени от компаниите като цяло, предполагайки, че МСП организациите споделят много от проблемите, срещани както от по-големите, така и от по-малките им събратя. Разликата е, че те имат по-малко ресурси, с които да се изправят срещу проблемзано в сравнителното изследване на Aberdeen от юли 2008 год. – Най-добре пазената тайна на разработчиците на продукти от най-големите до МСП? Намиране на най-краткия път към PLM стойността.

Анализът на Аberdeen

Как внедрявате е да се възприеме най-лесно в организацията за разработка на продуктите? За да отговори на въпроса, сравнителното изследване

на Aberdeen за септември 2008 год. Правилно извършване на процеса: Нов поглед към PLM и разработката на продукта изследва повече от 160 предприятия.

Участващите компании бяха сравнявани по пет ключови показателя за производителност. Тези критерии имаха за цел оценка на способността на

компаниите да посрещнат решаващи цели в разработката на продуктите, включително процента на продуктите, които компаниите извеждат на пазара и

които отговарят на следното:

• Цели за оборот от продукта

• Цели за цената на продукта

• Дати на пускане на продуктите

• Цели за качество

• Цели за цена на разработката

Използвайки тези показатели, Aberdeen категоризира участниците в следните категории инители: върхова 20% (най-добри в класа си), средна 50%

(средно за бранша) и ниска 30% (бавни). Фугира 1 показва степента на производителност, която определя всяка категория.

 

 

 

Важно е да се отбележи, че най-големите разлики между най-добрите в класа

си и техните конкуренти попадат в зоните, измерващи най-силните движещи

фактори за подобряване на процеса по разработка на продукта: 'трябва да се

подобри времето до излизане на пазара' и 'марж на печалбата / натиск на

разходите.'. МСП организациите изостават най-много след най-добрите в класа

си, когато става въпрос за постигане на цели за цена и дати за излизане на

пазара на продуктите. Учейки се от стъпките, предприети от най-добрите в

класа си, тези компании имат възможност да преодолеят вътрешната

съпротива за подобряване на производителността.

Преодоляване на културната съпротива към промяна

За съжаление, наличието на по-малко ресурси, може често да служи за

оправдание и да стане тенденция за съхраняване на текущото състояние,

вместо да се търсят активно начини за подобрение. Това означава, че всеки

опит за подобряване на процеса по разработка на продуктите трябва да има

предвид тази тенденция потребителите да оказват съпротива към изоставяне

на познатите процеси и приемане на нови. Тук нашите открития сочат, че

 

значителни средства се инвестират в програми за обучение, основани върху

стъпките, предприети от най-добрите в класа си в тази област (Таблица 3).

По-специално, където най-добрите в класа си имат официално техническо /

софтуерно обучение през 71% от времето, МСП компаниите се намират дори

по-ниско от средното за бранша (51%) в съответната област при 41% степен на

приемане. Това представлява ниво на производителност, което е 20% по-ниско

от това на най-добрите в класа си. По подобен начин, въпреки че МСП

компаниите (30%) са малко пред средното за бранша (25%) по отношение на

официално бизнес / концептуално обучение, те все пак са с над 60% по-малко от

най-добрите в класа си, възприели подобно обучение.

Всичко това вкупом подсказва, че средните по размер компании трябва да

обмислят инвестиране в обучение, за да подпомогнат потребителите да

възприемат и използват нови процеси – както от техническа / софтуерна гледна

точка, така и от бизнес / концептуална такава.

МСП компаниите се нареждат зад най-добрите в класа си също и по ред други

ключови показатели за организационни възможности, по-специално:

При МСП компаниите е 1.5 пъти по-малко вероятно от най-добрите в

класа си определяне на процеса за разработка на продуктите им като

„както е” и „трябва да бъде”

МСП компаниите, средно с около 60% по-малка вероятност от най-

добрите в класа си, са направили оценка на текущите си процеси за

споделяне на информация на институционално ниво и на ниво работни

групи (както ръчно, така и ИТ-базирани)

При най-добрите в класа си компании е почти два пъти по-вероятно в

сравнение с МСП организациите възприемането на съгласувани

показатели за производителност, които да движат напред подобряването

на процеса

Една област, където МСП компаниите предлагат някакво предимство, е

предоставянето на специалисти или инструктори с цел подпомагане на

потребителите с новите процеси и решения. Тук, със степен на приемане от 49%,

тези компании са поне на средното за бранша ниво (50%). Това би довело до

предположението, че докато МСП компаниите може да имат недостиг на процеси

за официално обучение, те все пак са много ангажирани да помагат на

потребителите да успеят чрез специалисти или инструктори.

Прилагане на най-добрите практики и научените уроци

По отношение на възможностите на бизнес процесите, нашето проучване

показва, че МСП компаниите попадат зад не само най-добрите в класа си, но

също и зад средното за бранша според няколко ключови зони (Таблица 4).

Например, при МСП компаниите има 80% по-малка вероятност отколкото при най-

добрите в класа си и над 25% по-малка вероятност в сравнение със средното за

бранша да честват открито ранен успех. По подобен начин, относно събирането

на изисквания за подобрение на процесите в цялата организация, МСП

компаниите имат почти 36% по-ниска вероятност от най-добрите в класа си и

почти 17% по-ниска вероятност от средното за бранша да направят това.

Съществуват още няколко други ключови възможности на бизнес процесите –

фокусирани най-вече върху повторното използване на знанията – където МСП

компаниите трябва специално да вземат предвид примера на най-добрите в

класа си, включително:

способността за извличане на полза от сравнителните изследвания и

справките

способността за използване на научените уроци

способността за идентифициране и споделяне на най-добрите практики

Всъщност, в областта на идентифициране на специфичните най-добри практики,

виждаме, че МСП компаниите изостават в сравнение с най-добрите в класа си с

повече от 70%. При МСП компаниите също така е почти 50% по-малко вероятно

отколкото при най-добрите в класа си да използват научените уроци и 60% по-

малко вероятно отколкото при най-добрите в класа си да извличат ползи от

сравнителните изследвания и справки.

Какъв е изводът? Тези данни предполагат, че МСП организациите трябва да се

възползват повече от подобряване на възможностите за прилагане на наученото

и на най-добрите практики по отношение на подобрението на процесите за

разработка на продукта и да търсят и се възползват от съответните сравнителни

изследвания и справки.

 

В заключение, относно използването на технология за подпомагане на

възможностите на бизнес процесите и задвижване на усъвършенстването на

процесите, МСП компаниите се намират на нива, много близки до тези на

средното за бранша, но значително изостават от най-добрите в класа си по

отношение използването на модели на данните и браншови шаблони или

решения. По-точно, най-добрите в класа си имат два пъти по-голяма вероятност

да се възползват от моделите на данни и браншовите шаблони за

усъвършенстване на процесите по разработка на продуктите си в сравнение със

средното за бранша или МСП организациите. В допълнение, като колегите си в

средните за бранша данни, при МСП компаниите е 40% по-малко вероятно

отколкото при най-добрите в класа си използването на моделиране на бизнес

процесите за постигане на целите за усъвършенстване на процесите.

Необходими действия

Докато МСП организациите могат да срещнат значителни културни пречки, които

могат да забавят промяната на процесите, рано или късно това ще стане. За да

се превъзмогне културната съпротива и да се реализират по-големи ползи от

промяната на процесите, и по-специално от иновациите, МСП производителите

могат да вземат за пример стъпките, предприети от най-добрите. Ключовите

точки включват:

Използване на индустриално базирани шаблони или решения за

съкращаване на цикъла на разработка

Усъвършенстване на способността за определяне на процесите за

разработка на продукта като ‘както са’ и „трябва да бъдат”

По-добро използване на показателите за измерване на

производителността за задвижване на усъвършенстването на процеса

Инвестиране в обучение – както техническо/софтуерно обучение, така

и бизнес/концептуално такова – с цел подпомагане на потребителите

да превъзмогнат културната съпротива към промяна

Усъвършенстване на способността за приложение на най-добрите

практики и научени уроци по отношение подобряването на процесите

по разработка на про

дуктите.

"Ние започнахме подготовка за

въвеждане на наш PLM като

търсихме всред специфични за

бранша шаблони; работим в

автомобилната индустрия и някои

модели са почти задължителни.

Навярно бихме могли да намерим

същата стойност в PLM без

шаблоните, но те ускориха процеса

и ни дадоха увереността, че нашият

клиент няма да се обезпокои при

проверка на нашия процес за

разработка на нови продукти.”

~ Марко Паскуандреа

Мениджър продуктови разработки

и планиране

Dell'Orto SpA

 

Sector Insights на Абърдийн

предоставят стратегическа

перспектива и анализ на основните

резултати на проучванията по

индустрия, пазарен сегмент или по

географски признак

 

“Технологията, която внедрихме,

беше относително проста. Имахме

обекти с много добре развит процес

за разработка на продукта.

Единственият проблем, на който се

натъкнахме, беше съпротивата за

промяна. Внедрихме стабилен план,

постоянство и добра комуникация.

Имахме пълна поддръжка от

ръководството. Дори тогава, беше

малко трудно да приобщим хората."

~ Инженерен директор

Автомобилен доставчик от

среден размер

еделение за среден размер

За целите на настоящото

изследване, като МСП се

определят тези компании, които

отчитат постъпления до 1 милиард

долара.

"Едно от нещата, от които имахме

нужда, беше по-добър контрол

върху нашите процеси. Започнах

търсене сред електронните

инструменти, за да успеем да

направим това. Избрахме един и

го изпробвахме за около три

месеца. Оттогава проектирахме

наново няколко наши продукти,

които включваха голям брой

проблеми с качеството. Сега

имаме възможност за

проследяване на върнатите

продукти и да извършваме

корективни дейности малко по-

добре, както вътрешно, така и за

външни доставчици. Намалихме с

до 50% количеството на

върнатите продукти."

Герит Круитбош

Вицепрезидент

Engineering Edge Products