, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Как средните по размер производители могат повторно да използват непотребните проекти и модели.

Bookmark and Share

Бъдеща разработка:

Как средните по размер производители могат повторно да използват непотребните проекти и модели

 

 

 

Сравнителен доклад за повторното използване на проекта: Възползване от

възможността за съкращаване на разработката на продукта откри, че

големите разлики в производителността между много производители

могат да се свържат директно с това доколко ефективно тези

компании се отнасят към повторното използване на проектите. Това е

не по-малко вярно за компаниите от среден размер. Докато тези

компании влагат същите инвестиции в повторно използване на

проектите като водещите в бранша, те получават значително по-

малко ползи при използване на 2.5 пъти повече прототипи в сравнение с

водещите компании. Ключът към преодоляване на изоставането в

производителността на средните компании се състои в промяната на

мисленето им относно самото проектиране, включвайки потенциала за

бъдещо използване от самото начало.

 

Влиянието на повторната употреба

 

През месец януари 2007 год., Група Aberdeen проучи над 130 организации по

отношение на подхода и философията им относно повторното използване на

проектите. Разглежданите теми включваха предприетите стратегически действия,

текущите бизнес възможности, възприетите технологии и съответната

производителност, която имат тези фирми. Участващите в изследването

производители бяха категоризирани като Най-добри в класа си (20%), Средни за

бранша (50%) и Изоставащи (30%) компании, в зависимост от тяхната

производителност и способността им за постигане на ключови бизнес цели

включително продуктов оборот, данни за пускане на проекти, задоволяване на

нужди, разходи за разработка и цялостни продуктови разходи.

Aberdeen установи, че производителността при Най-добрите представлява

способността за постигане на тези цели с поне 76% или повече. За разлика от това,

най-високото ниво на производителност, показано при изолирани компании от

среден размер, се равнява на задоволени нужди средно от 71%. Все пак,

производителността на компаниите от среден размер по други показатели спада

под това ниво. По-специално, тези компании имат средна способност за постигане

на целите за стойност на разработка само 53%, а постигане на сроковете за

пускане на проекти – само 55%. Фигура 1 показва производителността на средните

по размер компании, съпоставена със средната производителност на компаниите

със среден размер.

Sector Insight

Изследванията на Група Аberdeen

предоставят стратегическа

интроспекция и анализ на

резултатите от основните

проучвания по индустрия, пазарен

сегмент или по географски

признак

Определение за среден размер

За целите на настоящото

проучване, организации със

среден размер се определят

тези, които отчитат

постъпления между 50

милиона и 1 милиард долара

Препоръки за действие

Започнете с мислене за това,

как да построите проект, така

че да поддържа повторно

използване в бъдещето, като

направите модела гъвкав

Разработете стандартни

дейности за повторна

употреба, прилагане на

технология за

автоматизиране на

процесите където е

възможно

Използвайте проверки за

осигуряване пълнота на

модела с цел своевременно

разбиране за по-късно

използване за други цели

Фигура 1: Средните фирми имат 71% или по-ниска производителност

Ключ към конкурентна

амка

Конкурентната рамка на Aberdeen

определя организациите като

попадащи в едно от следните

три нива на практики и

производителност:

Най-добри в класа си (20%)

Задоволяване

на нуждите

Продуктов

оборот

Стойност на Пускане

продукта на проекта

Разходи за

разработка

практики, които са най-добрите,

използвани в момента и значително

превишаващи стандартните

практики в бранша

Най-добри в класа Средно за пазара

 

Източник: Aberdeen Group, февруари 2007 г.

 

За да направи нещата още по-зле, Aberdeen установи, че средните по размер

производители имат средно същия обем повторно използване на проекти на

продукт както и най-добрите в класа си (37% срещу 38%). Изоставащата им

производителност дължи най-вече на това на какви цели служи повторното

използване на проекти. Например, докато и двете групи използват повторно

приблизително еднакъв брой проекти, при най-добрите има средно 2.5 пъти по-

малко прототипи за цикъл на разработка (6.9 средно, сравнено с 9.5 използвани

прототипи при производителите от среден размер). За да получи ясна представа

какви практики са свързани с такъв вид производителност, Aberdeen изолира

приоритетите, възможностите и технологиите, които най-вероятно биха били

показателни за компаниите, които се радват на производителността на най-

добрите.

 

Постройка на гъвкава основа

 

Така, какво различно правят Най-добрите? Началото е в това как се измерва

успешното повторно използване. Най-добрите в класа си показват, че е по-

вероятно те да отделят по-голямо внимание на времето, инвестирано в

създаването на нов проект. При тях е налице 37% по-голяма вероятност

отколкото при средните по размер организации да го направят (48% срещу 35%).

Този начин на измерване налага целево фокусиране на гъвкавостта на самия

модел, като се има предвид лесната възможност за повторното му използване

при бъдещи проекти. При компаниите от среден размер е налице тенденция за

по-ограничен подход, който спира до анализ на времето, необходимо за

намиране на стари проекти за повторно използване. Това ограничава техния

подход към повторно използване на проекти по-скоро до възможностите на

инструментите за управление на данни и приложенията за търсене на файлове,

отколкото до самия проект. При тях има 47% по-голяма вероятност, в сравнение

с Най-добрите за възприемане на тази мярка (17% от Най-добрите в класа си

срещу 32% от средните по размер компании).

В резултат, вероятността за Най-добрите да подходят към повторното

използване на проекти по-стратегически по отношение на това как един проект

може да се използва през целия си жизнен цикъл, е по-голяма (Фигура 2). Като

цяло, при Най-добрите в класа си е налице една трета по-голяма вероятност да

правят проекти за широк кръг модификации (60% при Най-добрите срещу 45%).

Това е подход, който дава възможност за лесно повторно използване, тъй като

първоначалният проект е бил изготвен с гъвкава идея.

Средни за бранша (50%)

практики, които представляват

стандарт или норма

Изоставащи (30%) — практики,

които значително изостават от

средните за бранша

“Имаме цялостна фирмена

процедура, която поощрява

повторното използване. Ако една

и съща част е проектирана

няколко пъти, тя влиза в

триизмерен каталог на частите.

Всеки, особено инженерите,

могат да отбележат дадена част

в каталога, но най-типичното е

изпълнението. Те виждат всеки

чертеж от целия инженерен

състав, така че те се намират в

най-добра позиция за

определяне на частите, които

могат да се използват повторно.

Каталогът, в който може да се

търси, съхранява файловете в

неутрален формат, който е много

лесен за всеки инженер да

използва, независимо коя CAD

програма употребява.”

~Том Удман, Ръководител на

Enterprise Applications, Kuka

Flexible Product Systems

Corporation

Фигура 2: Най-добрите следват политика за проекти с бъдещи възможности

 

Средните по размер компании, от друга страна, са по-склонни да се фокусират

върху това данните за проектите да са достъпни до проектантската общност,

отколкото да съставят планове за повторна употреба на определен проект. Този

подход помага, но му липсва същността. Усилията, необходими за намиране на

данни за повторно използване могат да отнемат много време, но работата по

самия проект отнема много повече. Чрез приложение на съществуващите и

готови за приспособяване модели, Най-добрите в класа си имат ефективен

подход към модификациите; процесът дава на инженерите пълно разбиране на

преимуществата от повторното използване на проектите.

 

Стъпки към ефективно повторно използване на проектите

 

За да може даден проект да се използва повторно, организацията трябва да

подготви самия проект за такова повторно използване. Най-добрите в класа си

демонстрират фокусиране върху това всеки модел да бъде както приспособим,

така и лесен за повторно използване. В този смисъл, те интегрират план за

повторна употреба в процеса по разработка на продукта, стандартизират процеса

и след това го автоматизират. Четири ключови способности подпомагат подхода

на Най-добрите да използват повторно като започват от първоначалния проект на

продукта (Таблица 1).

 

Таблица 1: Конкурентна рамка

Най-добри Средни по размер

“В началото на всеки нов проект

ние преглеждаме предложението

за продукта и подробната

спецификация. Преглеждаме

подробно всички основни възли

за сглобяване и списъците на

компонентите, за да проверим

дали съществуващи сглобки /

компоненти или модифицирани

сглобки / компоненти могат да се

използват повторно. Този

преглед се извършва преди да

започнем завършването на

механичния проект и се

преглежда периодично по време

на фазата по проектиране с

честота на прегледите в

зависимост от сложността на

проекта.”

Като начало, Най-добрите в класа си са по-склонни да интегрират дейности за

подготовка на проекта за повторно използване по време на цикъла по разработка

на проекта. Вземайки предвид повторната употреба по време на процеса по

разработка означава, че приложението на същия модел става много по-лесно за

бъдещи проекти. В дългосрочна перспектива, това спестява от времето, нужно за

промяна на предназначението на съответния проект за по-късна употреба. От

друга страна, при предприятията със среден размер, е налице 46% по-голяма

вероятност (15% при Най-добрите срещу 28% от средните по размер компании)

да не успеят да интегрират възможност за повторна употреба при разработката

на продукта и 27% по-вероятно (11% срещу 15%, респективно) да имат отделни

процеси за разработка на продукта и за подготовка на проекта за повторно

използване.

По-нататък, Най-добрите имат повече от два пъти по-голяма вероятност в

сравнение с производителите от среден размер да имат стандартизиран процес

за подготовка на проекта за повторно използване. В същото време, при

компаниите от среден тип има 53% по-голяма вероятност изобщо да не са

подготвили проектите за повторна употреба (респективно 8% срещу 17%) и 26%

по-голяма вероятност да имат инсталирани специализирани процеси

(респективно 36% срещу 56%). Стандартизираните процеси гарантират

последователност и пълнота. Моделите стават по-лесни за повторно използване,

особено когато инженерите знаят какво могат да очакват от определен проект. В

същото време Най-добрите в класа си автоматизират подготовката на проектите

и имат два пъти по-голяма вероятност отколкото компаниите със среден размер

да имат готов стандартен процес за проверка на проекта. Това спомага за

заздравяване на стандартния процес и се последва от културни тенденции, които

популяризират повторната употреба.

Щом веднъж стандартизираните процеси са готови, Най-добрите имат 32% по-

голяма вероятност за частично или пълно автоматизиране на тези процеси с цел

трансформиране на поддържащата култура в работеща рамка. Автоматизираният

процес е следващата стъпка след стандартизацията. Веднъж автоматизирани,

дейностите, включващи се в подготовката на проекта за повторно използване, те

стават по-малко бреме за реалната работа по проектиране.

 

Компании, въвеждащи нови технологии

 

Най-добрите в класа си прилагат технологии за улесняване на повторната

употреба на проектите. Докато както Най-добрите, така и средните по размер

компании прилагат централизирани библиотеки за проектантски данни (69% от

Най-добрите в класа си и 67% от средните по размер), Най-добрите предприемат

следващата стъпка към внедряване на технологии, които спомагат за

гарантиране, че моделът има характеристиките, необходими за бъдещо повторно

използване (Таблица 2).

Таблица 2: Компании, въвеждащи нови технологии

Най-добри Среден размер

При Най-добрите в класа си съществува 75% по-голяма вероятност да започнат

от самото начало и да проверяват проекта за моделна гъвкавост. Освен това, при

тях има 47% по-голяма вероятност отколкото при предприятията със среден

размер, да извършват проверки за геометрични грешки, които могат да затруднят

повторното използване на модела, както и 70% по-голяма вероятност за проверки

за съвместимост и пълнота на параметрите. Съвместимите и пълни параметри

осигуряват наличие на общо разбиране какви трябва да бъдат параметрите,

правейки по-лесно приложението им от бъдещи потребители. След като

определен модел е бил оптимизиран за лесна повторна употреба, при Най-

добрите има 69% по-голяма вероятност прилагането на класификация, която да

улесни намирането на проекта при нужда от прилагане към нов проект.

 

Препоръки

 

Средните по размер компании трябва да преосмислят плановете си за повторна

употреба на проекти. Това започва с оглеждане на самия модел за откриване на

начини за улесняване повторното му използване. Това ще им даде възможност

да осъзнаят пълните преимущества на повторната употреба на проектите.

Имайки предвид по какъв начин даден модел може по-късно да се използва

отново по време на разработка на продукти, резултатът ще бъде модел с

вградена гъвкавост.

След като компанията започне на открива и разбира какво е полезно за бъдещо

повторно използване, тя трябва да разработи стандартни дейности по

подготовка, за да направи бъдещите проекти по-ефективни, прилагайки

технология, където е възможно автоматизиране на стъпките. Веднъж завършено,

следващата стъпка е използване на инструменти за проверка за осигуряване

последователност и пълнота на моделите, давайки възможност по-късно на

инженерите да прилагат проекти, уверени, че в тях се съдържа цялата

необходима информация за повторното им използване.

За повече информация по настоящата или друга тема на проучване, моля

посетете www.aberdeen.com.

Свързани проучвания

Сравнителен доклад за

повторното използване на

проектите: Възползване от

възможността за съкращаване

на продуктовата разработка

февруари 2007 год.

Печеливша продуктова

разработка за МСП март 2007 г.

Отвъд инженеринга, нови приложения

на 3D Drive Top Line Growth август 2007 г.

Умно проектиране на продукти:

CAD/CAM/CAE за малки до средни

предприятия юни 2007 год.

Автор (-и): Мишел Буше,

 

Чад Джаксън,

Основана през 1988 год., Група Aberdeen представлява проучвателен избор, движен от технологиите, за глобалните бизнес

ръководители. Група Aberdeen има повече от 100 000 членове за проучвания в повече от 36 страни по целия свят, които

както участват, така и направляват най-пълната изследователска верига на пазара, движена от технологии. Посредством

продължителните проучвания, основани на факти, сравнителни доклади и даващи основание за действие анализи, Група

Aberdeen предлага на глобалния бизнес и на технологичните ръководители уникална смес от даващи основания за действия

проучвания, ключови показатели за успех, инструменти и услуги.

Настоящият документ е резултат от проучване, осъществено от Група Aberdeen.