, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

По какъв начин ефективните инструменти и практики за сътрудничество помагат на малките и средни предприятия да създават и доставят успешни продукти?

Bookmark and Share

По какъв начин ефективните инструменти и практики за сътрудничество помагат на малките и средни предприятия да създават и доставят успешни продукти?

Изследването на Aberdeen предполага, че съвместните усилия, с които се ангажират „външни”, както и „вътрешни” ресурси във връзка с процеса по разработване на продукта могат да имат силно въздействие върху възможността на организацията да разработва и доставя успешни продукти. И по-специално, Най-добрите в категорията организации имат средно 40% по-голяма вероятност от техните конкуренти успешно да уловят идеите на тези, външни за предприятието, ресурси и да задействат своята иновационна машина и да подобрят възможностите за предоставяне на нови и печеливши продукти, съгласно изследването на Aberdeen от януари 2009 г., Пакети инструменти на иноватора: Активиране на следващата вълна създатели на различното.

Но как го постигат? И можели всяка организация, без значение от размера й, да спечели от тази стратегия или това е възможно само за тези, които разполагат с много ресурси? До каква степен, например, трябва малките и средни предприятия (МСП) да се възползват от този съвместен подход при разработването на техните продукти? И кое отличава нуждите на МСП от техните конкуренти в областта?

Изследването на натиска, които понастоящем принуждава МСП да подобрят своите процеси по разработка на продукти, дава полезна начална точка на тази дискусия.

Топ фактори, които ръководят процеса по разработване на

продукти в МСП

На база на резултатите от изследването на Aberdeen от февруари 2009 г. Главните пет принципа за разработване на успешен продукт, МСП търси начини за подобряване на своите процеси по разработки като отговори на няколко основни фактора (Таблица 1).

 

 

Познаване на сектора

Познанията на Aberdeen
предоставят аналитична

перспектива на изследването, получена от общите резултати от изследвания, интервюта и анализ на данни

Дефиниция за сектора

За целите на това изследване под малки и средни предприятия (МСП) се разбира компании с отчетени приходи до $1 милиард

 

По какъв начин ефективните инструменти и практики помагат на МСП да създават и доставят успешни продукти? Стр. 3

надхвърлят приходните цели за продукта; 24% е по-вероятно да постигнат целевите дати за пускане/ доставка; и 61% е по-голяма вероятността да постигнат целевите разходи по продукта. За сравнение СМП са постигнали същите или малко по-ниски нива на изпълнение от Средните за индустрията в тези области.

Така въпросът е – какво трябва да направят СМП, за да постигнат изпълнението на Най-добрите в категорията? В условията на икономическа несигурност всички производители се фокусират върху основните неща – търсене на начин да станат по-ефективни, по-производителни и като цяло да направят всичко възможно така, че развиват бизнеса без появата на допълнителни разходи. Все пак Най-добрите в категорията не само са предприели стъпки, които им позволяват да отговорят на тези факторите, свързани с разработката и пускането на пазара, както и разходите, но са възприели стратегии, които им позволяват да отговарят по-бързо на променящите се нужди на клиентите и да търсят нови бизнес възможности.

Най-добрите производители използват сътрудничество между отделите, за да се адаптират към пазарите и да постигнат рентабилност

Единият начин, по който най-добрите изпълнители успяват да постигнат тези ключови цели е чрез поддръжане на стратегия за междуведомствено сътрудничество.

Интересното е, че докато изследването показва, че най-добрата стратегия за разработване на продукти за всички организации е проектиране на продуктите все по-близко до нуждите на клиентите, най-ясно разграничима е степента, до която организациите са възприели междуведомственото сътрудничество за подпомагане разработването на продуктите (Фигура 2).

 

За да се придобие по-добро разбиране на тези най-добри практики за разработване на продукти, Aberdeen изследва над 160 предприятия в периода между януари и февруари 2009 г. и сравни тяхното изпълнение с комплект ключови показатели за изпълнение, отразяващи главните бизнес цели на производителите в тази област - а именно, навременна доставка, нарастване на приходите и намаляване на разходите.

Най-забележимо е увеличаването на приходите на Най-добрите изпълнители с 4% или повече за изминалата година, когато техните конкуренти или не са постигнали растеж или са понесли понижаване на<< приходите с 5% или повече (Фигура 1). В сравнение с техните конкурен^ тези топ изпълнители имат 32% по-голяма вероятност да постигнат или

    

Aberdeen класифицира предприятията съгласно следните три нива на практики и изпълнение:

Най-добри (Топ 20%

изпълнители)

Практиките са най-добрите към

момента и значително над

стандарта за индустрията

Средни за индустрията (Средно 50% изпълнители) Практиките изразяват средното или стандарта

Изоставащи (Последните 30% изпълнители) Практиките изостават значително от средните за индустрията

 

надхвърлят приходните цели за продукта; 24% е по-вероятно да постигнат целевите дати за пускане/ доставка; и 61% е по-голяма вероятността да постигнат целевите разходи по продукта. За сравнение СМП са постигнали същите или малко по-ниски нива на изпълнение от Средните за индустрията в тези области.

Така въпросът е – какво трябва да направят СМП, за да постигнат изпълнението на Най-добрите в категорията? В условията на икономическа несигурност всички производители се фокусират върху основните неща – търсене на начин да станат по-ефективни, по-производителни и като цяло да направят всичко възможно така, че развиват бизнеса без появата на допълнителни разходи. Все пак Най-добрите в категорията не само са предприели стъпки, които им позволяват да отговорят на тези факторите, свързани с разработката и пускането на пазара, както и разходите, но са възприели стратегии, които им позволяват да отговарят по-бързо на променящите се нужди на клиентите и да търсят нови бизнес възможности.

Най-добрите производители използват сътрудничество между отделите, за да се адаптират към пазарите и да постигнат рентабилност

Единият начин, по който най-добрите изпълнители успяват да постигнат тези ключови цели е чрез поддръжане на стратегия за междуведомствено сътрудничество.

Интересното е, че докато изследването показва, че най-добрата стратегия за разработване на продукти за всички организации е проектиране на продуктите все по-близко до нуждите на клиентите, най-ясно разграничима е степента, до която организациите са възприели междуведомственото сътрудничество за подпомагане разработването на продуктите (Фигура 2).

 

“Работата посредством общи екипи по продуктите ни спестява време и предотвратява несъгласие и въпроси, които биха наложи да преработваме проектите. Преработване = загуба = долари [загубени].

~Разработчик, Компания за космонавтика и защита


 

Източник: Aberdeen Group февруари 2009 г. На практика Най-добрите в категорията наистина се открояват по отношение на използването на сътрудничество. Тук, изследването показва, че има тир пъти по-голяма вероятност най-добрите в сравнение със средното за индустрията да възприемат междуведомственото сътрудничество, например за да подобрят дефинирането на продукта, за по-добро управление на разходите, за предприемане на производствени

инициативи и др. Ясно е, че най-добрите в разработването на продукти компании извличат значителна полза от тази стратегия – както и от други подобни стратегии за разработка на продукти, като рационализация на разработките и по-ефективно управление на процеса по промяната – докато техните конкуренти все още не са направили това.

Така, че какво ни говори това? В допълнение към основните дейности – рационализация на продуктовите разработки и подобряване на възможностите за проследяване и управление на проектите и исканията за промяна, МСП могат само да спечелят от възприемането на един по-стратегически подход към междуведомственото сътрудничество. Ключът е в използването на правилните процеси и инструменти за това.

Ефективни начини за сътрудничество

Съвместното разработване на продукти се подкрепя по множество начини от производителите. Например, изследването на Aberdeen посочва, че за Най-добрите в категорията производители съществува 90% вероятност в сравнение с техните конкуренти за осигуряване на централизиран достъп до данни и информация за продукта за членовете на екипа, и е два пъти по-вероятно в сравнение с техните конкуренти да използват софтуерни приложения за споделяне на 2D и 3D дизайн данни с не-инженерингови организации (Фигура 3).

В този контекст възможността да се виждат 2D / 3D модели – както от проектантите, така и от други – служи да подобряване на възможността за споделяне и обмяна на идеи по продукта – независимо дали включва концептуални идеи за дизайн, идеи извън дизайн за пригодност за производство или намаляване на разходите или за изисквано проектира или промени по дизайна. Този вид сътрудничество става особено важно за разделени проектантски екипи, където възможността за обсъждане на дизайна на продукта е ограничена.

 

 

В допълнение изследването показва, че Най-добрите компании имат два пъти по-голям шанс от своите конкуренти да допълнят контролиран достъп за проектните данни и информация от външните организации (Фигура 3). Този вид сигурен достъп осигурява на организациите възможност за по-бързо постигане на стойност и познание, осигурени от външните заинтересовани страни по разработката на продукти, като едновременно с това се предлага и съответно ниво на IP защита на продукта.

 

Изследването на Aberdeen показва също, че Най-добрите производители имат преднина пред своите конкуренти по отношение на използването на инструменти и технологии за сътрудничество като 2D / 3D визуализация, уеб приложения за срещи и форуми на общности за подпомагане съвместната разработка на продуктите с фокус желанията на клиента или доставчика (Фигура 4).

И по-специално тези най-добри изпълнители имат около 30% по-голяма възможност в сравнение с конкурентите, попадащи в Средно за индустрията, да използват инструменти за визуализация за споделяне на 2D / 3D данни с лица, извън проектантските организации и почти 45% по-голяма вероятност да се възползват от форумите с цел улесняване на открит иновационен подход към съвместното разработване на продуктите (напр. ангажиране на клиенти и други външни източници в процеса по разработване на продукта). По този начин тези компании могат да подобряват възможностите си за посрещане не само на заявените нужди на клиента, но и да откриват нови потенциални пазарни възможности.

МСП изостават от Най-добрите в категорията във всички тези области – но особено в използването на инструментите за 2D / 3D визуализация за разширяване на възможностите им извън проектирането. МСП изостават в сравнение със своите конкуренти и по отношение на възприемане на форумите като средство за сътрудничество; на практика в това отношение те са една на половина от постигнатото от Най-добрите в категорията.

И на последно място? Тези възможности за сътрудничество могат да се окажат ценни за всички производители, но особено за МСП, търсещи

начини за увеличаване на приходите, за посрещане на текущите пазарни цели и да отговорят на променящите пазарни нужди. Когато този вид възможности за сътрудничество се съчетаят с възможността за по-ефективна комуникация с клиентите по време на генерирането на идеята / фазата за събиране на идеи за разработката на продукта, също така – СМП започват да реализират дори по-големи ползи.

Поощряване на Общност от иноватори

Това, което Най-добрите също разбират е, че е важно поощряването на общност от иноватори, която са спомага за идентифицирането на обещаващи идеи за продукти и за подобряване на възможността за посрещане нуждите на клиентите. И по-специално, възможностите за управление на идеята/ иновацията, възприети от Най-добрите в тази област, попадат в три основни категории: генериране на идея, улавяне събиране на идеи и оценка на идеята. Възможностите за генериране и събиране на идеи се концентрира върху създаването на среди, които улесняват създаването и споделянето на идеи. Третата съставка в тази комбинация е възможността за категоризиране и оценка на тези идеи, за да се идентифицират най-обещаващите и да се фокусират съответно усилията на екипа по разработка на продукта.

 

 

"Ние разчитаме на нашите инженери, продавачи и на пряката връзка с клиентите за разширяване на продуктите, които предлагаме. Въвели сме система, посредством която идеята за нов продукт се представя чрез ‘предложение за разработване на продукт.’ Това предложение описва какъв е продукта – какъв е пазарния потенциал – предлаганото решение – какъв тип технология е необходима – и каква е целта за свързаните разходи. Разработващият инженер приема предложението и извършва проучване за осъществимостта, за да се увери, че идеята е разумна и осъществима.” 

По отношение на събирането и генерирането на идеи, Най-добрите в категорията средно имат близо 20% по-голяма вероятност от МСП и конкурентите от Средно за индустрията, да приложат дигитално събиране или документиране на идеи и/ или концепции (Фигура 5), съгласно доклада на Aberdeen от януари 2009 г., Пакети инструменти на иноватора: Активиране на следващата вълна създатели на различното. Независимо дали се осъществява с използването на авторски инструменти като 2D / 3D CAD или инструменти за визуализация, инструменти за концептуален дизайн или други форми за документиране/ събиране, дигиталното улавяне на идеи или концепции позволява на организациите по-лесно да преглеждат, утвърждават и оценяват концепциите и идеите за продукти.

Най-добрите в категорията също използват идеите на външни за организацията лица, средно близо 40% по-често от техните конкуренти. Това говори директно за ползите от откритата иновация, което увеличава

възможността на организацията да предоставя нови и печеливши продукти чрез използване на идеите на своите клиенти, партньори и доставчици в иновационния процес. За МСП тази възможност за сътрудничество с клиентите и други външни заинтересовани страни може да служи като важен механизъм за посрещане на тяхното основно съображение: възможност да отговарят на бързо променящите се предпочитания на клиентите.

Заключение

Намиране на правилния процес: Нов поглед върху Управлението на жизнения цикъл на продуктите и разработването на продукти; септември 2008 г.

 

И така – какъв е урокът тук за малките и средни предприятия? Да постигнат статуса на Най-добрите в категорията, за поощряване създаването на среда за съвместно разработване на продукти – както от гледна точка на вътрешните или раздалечени проектантски екипи, така и за създаване на външна общност от съдействащи лица, които да представят нови идеи и концепции за обсъждане и да участват активно в процеса по разработката на продуктите.

Способността за това представлява основната разлика с Най-добрите в категорията организации. Чрез развитието на такива възможности за сътрудничество възприемането на практиките на Най-добрите в областта, МСП могат да постигнат по-добра рентабилност, да подобрят познанията си за променящите се нужди на клиентите и да постигнат конкурентно предимство чрез подобряване на възможностите за бързо предоставяне на пазара на правилните продукти.

и други теми на изследването, моля

За повече информация по тази посетете www.aberdeen.com.