, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Как МСП спестяват време и пари чрез намаляване на физическите прототипи посредством симулация

Как МСП спестяват време и пари чрез

намаляване на физическите прототипи

посредством симулация

 

В днешната несигурна икономическа среда производителите, работещи

при все по-малки маржове, трудно могат да си позволят да пуснат

продукти с проблеми в изпълнението – може да няма възможност за

компенсиране на тези ценни долари. Търсенето на начини за намаляване

на риска вече е основна цел за много от тях, особено когато

изпълнението трябва да се потвърди с физически прототипи.

Преработката и повтарянето на теста добавя допълнителни разходи и

отнема време. Проектите често са твърде ограничени на по-късен етап от

процеса, за да отговорят адекватно на проблемите, открити по време на

тестването и това кара много компании да приемат компромиси в

дизайна, за да пуснат продукта.

Докато много се борят с физическите прототипи, някои производители са

приели различен подход и вече печелят от това. Най-добрите в

категорията използват симулацията като средство не само за

идентифициране и решаване на проблеми по изпълнението, но и за

намиране на оптимален баланс с разходите по продукта.

И въпреки че много малки и средни предприятие признават предимствата,

които тази ранна симулация гарантира, съществуват много опасения

относно практическата приложимост на симулацията в по-малките

компании. Изисква ли се успеха на експертите по симулация? Какъв е

най-добрият начин за подсилване на увереността, че са постигнати

необходимите резултати? Какви ползи могат реалистично да се очакват

при постигане на успех?

Разглеждането на сектора дава отговори не само на тези въпроси, но и

указания за това, как да започнете.

Познаване на сектора

Познанията на Aberdeen

предоставят стратегическа

перспектива и анализ на

първичните резултати от

изследвания по индустрии,

пазарен сегмент или

географско местоположение

Дефиниране на сектора

За целите на това изследване

под малки и средни

предприятия (МСП) се

разбира компании с отчетени

приходи от $50 милиона до $1

милиард

 Правилно изпълнение от първия път

Проучването от юнския доклад на Aberdeen Group Стратегическа

програма за проектанти; показва, че една от основните стратегии днес

за проектантите е да постигнат правилно изпълнение на продукта от

първия път. Това не е малко изискване, особено като се има сложността

на днешните продукти. Докладът на Aberdeen Group За проектирането

изследва подробно тази тема, за да разбере какво точно правят

компаниите, за да постигнат тази висока цел. В тази връзка интересен е

въпросът как малките и средни предприятия с техните по-малки ресурси

могат да успеят да постигнат правилно изпълнение на продукта от първия

път?

Първата стъпка за отговаряне на този въпрос е да се разберат

факторите, които изискват от компаниите да търсят начини за

подобряване изпълнението на техните продукти (Таблица 1). Интересното

е, че размерът на организацията няма особено значение, когато става

дума за тези основни фактори. Въпреки че процентите могат да варират,

винаги се появяват три основни теми, независимо дали

компанията е голяма или малка. Целите са създаване на по-добри продукти, по-

бързо, на по-ниска цена.Таблица 1: Основните пет фактори, изискващи промяна за подобряване

изпълнението на продукта

Фактори МСП ГолемиВъпреки че факторите може да са едни и същи, възможностите пред

организациите за отговор на тези фактори варират значително за МСП и за

големите компании. МСП са изправени пред множество пречки, които

възпрепятстват способността им да подобрят изпълнението на продукта (Табл. 2).

Таблица 2: Основни пет предизвикателства за подобряване изпълнението

на продукта

Интересното е, че няма предизвикателство, което да е основно, най-важно за

всички тези организации. Всяко от тези предизвикателства представлява

основен проблем, който организациите трябва да преодолеят. Взети заедно те

изразяват трудността по оценка на изпълнението на продукта, което се изисква

да е успешно от първия път.

Ползите от успеха – Анализ на Aberdeen

Въпреки трудностите някои компании постигат много добри успехи при

постигането на правилно изпълнение още от първия път. Как постигат това? За

да намери отговора, проучването на Aberdeen Group За проектирането

изследва над 250 производители във връзка със стратегиите, които те

използват за подобряване изпълнението на продукта. Aberdeen сравнява

анкетираните по ключови критерии за изпълнение. С използване на тези

количествени показатели, Aberdeen класифицира компаниите като топ 20% (Най-

добри в категорията), средни 50% (Средно за индустрията) и последни 30%

(Изоставащи). Фигура 1 показва обобщено изпълнение на Най-добрите в

категорията, Средно зa

индустрията и малки и средни предприятия.

Фигура 1: Ползи от изпълнението, постигнати от най-добрите

МСП изостават след Средното за индустрията във всичките пет области,

докато Най-добрите успяват да посрещнат предизвикателствата по начин,

които им позволява да постигнат цели на 86% или повече, показвайки че

МСП могат да спечелят, ако възприемат някои от практиките на Най-

добрите в категорията.

Цена на физическите прототипи

Един от начините да се провери изпълнението на продукта е да се

разчита на физически прототипи. Въпреки че физическите прототипи са

много ефективен начин за оценка на изпълнението, те могат да са много

скъпи по отношение на разходи и време. Освен физическите прототипи

Най-добрите в категорията се възползват от други методи за оценка

изпълнението на продукта, които им позволяват да намалят физическите

прототипи с 37% в сравнение със Средното за индустрията. Това води до

значително спестяване на разходи и време. За да разбере ефекта от 37%

намаление на физическите прототипи: проучването на Aberdeen от

септември 2007 г. Подкрепа за проектните решения: Постигане на по-

добри решения за продуктите и по-бързо представяне на пазара

показва средните разходи и време, необходими за създаването на един

прототип (Таблица 3). Съгласно доклада от май 2008 г. Най-добри

практики за преминаване от 2D към 3D CAD средно производителите

създават 6.9 прототипа. Крайният резултат по създаването на 37% по-

малко прототипи, базиран на сложността на продукта, е показан в

Таблица 3.

Освен загубено време и разходи, изчакването за оценка на изпълнението

чрез физически прототипи създава допълнителни проблеми, които могат

да бъдат избегнати. Това означава, че повечето проблеми могат да бъдат

открити само на по-късен етап от етапа на проектирането. Към момента са

налице много повече ограничения отколкото възможности за решаване на

проблема. Това води до промени в последната минута, което от своя

страна генерира по-високи от планираните разходи, както и неочаквани

забавяния. За да постигнат успех, Най-добрите в категорията правят

много повече, за да получат представа за поведението на продукта.

Стратегически действия на Най-добрите в категорията

Каква е тайната на Най-добрите компании? Отговорът започва от

стратегиите, които водещите компании възприемат: ранна оценка на

изпълнението, по-честа и от повече хора (Фигура 2). Въпреки че

последната стратегия не е специално диференцирана, Най-добрите

реализират предимство чрез комбинация от трите стратегии и чрез

начина, по който ги прилагат. За изпълнението на тези стратегии,

компаниите използват симулация.

 

Защо е така? Симулацията осигурява механизъм за предвиждане

поведението на продуктите на по-ранен етап от разработването, когато

има повече време и повече възможности за посрещане на проблемите.

Така е възможно да се намерят алтернативи с по-ниски разходи.

Понижават се общите разходи за продукта на по-ранна фаза от дизайна,

когато още може да се осигури постигането на целите по изпълнението

на продукта.

Как Най-добрите прилагат своите стратегии

С използването на симулация Най-добрите в категорията могат по-рано

да оценят изпълнението, по-често и да упълномощят повече хора да

правят това. Все пак за истинския успех те се нуждаят от нещо повече от

използването на технология. Те се нуждаят и от подходящите процедури

за подпомагане на процеса. Необходимо е въвеждането на

организационна структура, която да упълномощава персонала. И накрая

те трябва да намират правилната информация и да проследяват точните

показатели за изпълнение. Таблица 4 показва тези диференцирани

възможности, които Най-добрите имат при оценка механичното поведение

на продукта.

За да може да се оцени изпълнението на по-ранен етап от проектирането,

Най-добрите в категорията предоставят допълнителни данни за

изпълнението за целия персонал. Улавянето на това, което се случва по

време на физическите тестове и предоставянето му на проектантите е от

особена важност за успеха. С познаване на минало поведение, те могат да

го използват при бъдещи симулации, изпълнявани на по-ранен етап от

процеса по проектиране. Количествените показатели позволяват

непрекъснат процес на подобрение и от там по-лесно фокусиране върху

нещата, с които е имало проблеми в миналото и улавянето на тези

сценарии при бъдещи симулации. Количествените показатели, които Най-

добрите проследяват включват търсене на причината за ЗПП,

проследяване на причината за брака и преработките и неизправностите,

които са пропуснати при симулациите. С откриването на всички тези данни

и предоставянето им за ползване, Най-добрите в категорията правят

възможна оценката на изпълнението на продукта на по-ранен етап и дори

с по-голяма точност.

Друга важна стратегия е разглеждането на повече повторения и

алтернативи. С оценката на повече възможности могат да се разгледат

различни идеи, което води до иновация и по-оптимален дизайн.

Материалът за продукта има съществено въздействие върху

изпълнението и цената. За прилагането на тази стратегия Най-добрите

оценяват различни материали, за да направят оптимален избор. Освен

това с използването на мулти-физични симулации те се уверяват, че

техните симулации са колкото е възможно по-близо до реалната среда.

Това им позволява да разберат как би реагирал продукта в различни

среди.

Кой извършва анализа

Упълномощаването на повече хора да извършват симулация е особено

важно за малките и средни предприятия. Една от най-големите разлики

между малките и големите компании е броя на ресурсите, с които

разполагат. По-големите компании с повече персонал обикновено

разполагат и с експерт-анализатор, който извършва симулациите, за

разликата от малките компании (Фигура 3). Вместо това малките компании

често разчитат на проектанта или на случаен потребител да оцени

изпълнението. Но това не означава, че ще имат по-малък успех, тъй като и

Най-добрите често разчитат на проектантите. Успехът на Най-добрите се

дължи на това, че са предприели стъпки за упълномощаване на своите

случайни потребители.

 

Най-добрите в категорията частично подхождат към анализа чрез

намиране на точните данни и предоставянето им на всеки, който ще

оценява изпълнението. Освен това Освен това отчетността също е важна.

За целта Най-добрите разполагат с един експерт, отговорен за

симулациите, извършвани от други. Този експерт надзирава целия процес

и се уверява, че на проектантите се предоставя правилната информация.

Ефектът от това е, че централна фигура наблюдава всички и

упълномощава повече хора да използват симулация.

 

Използвани технологии

 

Симулацията обхваща множество начини за оценка на изпълнението.

Таблица 5 посочва най-често използваните от малките и средни

предприятия механични симулации.

За да увеличат възможностите си, Най-добрите извършват множество

различни видове симулации с цел получаването на по-правдоподобна

картина за работа в реална среда. В реалния свят са налице въздействия

от множество физични явления, затова разглеждайки реакцията при

различните видове анализ, симулацията дава още по-добра прогноза за

това, което ще се случи в реална среда.

Най-добрите в категорията осигуряват и допълнителна помощ за

проектантите или случайните потребители чрез използването на

инструменти за симулация, вградени в CAD. Те се възползват и от

предимствата на инструментите за автоматично улавяне. Чрез

автоматичното създаване на мрежа е необходимо по-малко време за

подготвянето на моделите за симулация. Така е по-лесно и за случайните

потребители, които може да са с по-малко опит при определяне на

правилния начин за намиране на модел. Това е нещо, което МСП трябва

да се стремят да използват.

Какво да търсим от доставчика на решение

МСП действат под въздействието на същите фактори както и големите

компании, така че качествата, които търсят от доставчика са много

подобни на тези на големите компании. Но все пак, желанието да се

разчита по-малко на специалист – анализатор и повече на проектанта и

случайния потребител влияе на качествата, които се търсят от доставчика.

Таблица 6 показва качествата на доставчика, които МСП считат за най-

важни при избора на доставчик на симулация.

Най-важното за МСП е демонстрирания успех по проекти, подобни на тези

на техните компании. За тях това е най-важният показател за успеха на

симулационното решение. Свързано с това е и препоръката от колега.

Препоръките на колеги са от по-голяма важност за МСП, отколкото за

големите компании, тъй като те представляват доказателство за успеха на

решението на доставчика.

МСП са и по-чувствителни по отношение на цената, отколкото големите

компании, и затова цената е важен критерий при оценката на доставчика.

Опитът на доставчика в областта и способността му да интегрира

решението в съществуващ процес по проектиране са еднакво важни за

МСП, въпреки че тези качества са по-ценени от големите компании. Това е

така, защото ако доставчикът е добър в това, което в важно за МСП, което

те научават от демонстриран успех по подобни проекти и от препоръки на

колеги, останалото е вече с по-малка важност за тях. И накрая МСП ценят

партньорските взаимоотношения и ще търсят доставчик, който поема

ангажимент за добро обслужване

Необходими действия

Както показват значителните ползи, на които се радват Най-добрите,

симулацията може да намали разходите, да намали времето за

разработка и да подпомогне възможностите за създаване на по-добри

продукти. За да бъде постигнато това, очертават се три основни тези,

които МСП трябва да възприемат, за да постигнат успеха на Най-добрите:

Да осигурят извършването на симулации на по-ранен етап от

процеса. Намиране на количествените показатели по време на

физически тест, за да бъдат прилагани при бъдещи симулации за

по-добро познаване поведението на продукта на по-ранен етап от

процеса на проектиране. Вероятността да приложат това е със

76% по-голяма за Най-добрите, в сравнение с МСП.

Упълномощаване на проектанти и случайни потребители.

Използването на резултатите от симулацията за оптимизиране на

дизайна и осигуряване на достъп до резултатите от тестовите

лаборатории за лицата, провеждащи симулациите. Най-добрите са

с 13% по-голяма вероятност от МСП за споделяне на достъпа до

резултатите от лабораторни тестове.

Оценка на повече алтернативи и повторения. Извършване на

различни видове симулации и получаване на повече информация

за избора на материал, за да е сигурно, че той е оптимален от

гледна точка на изпълнение и цена. Най-добрите имат 61% по-

голяма вероятност от МСП да извършват мулти-физични

симулации.

За повече информация за това или други наши проучвания, моля посетете

www.aberdeen.com.