, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Програмиране на швейцарски тип обработващ стругови център с CNC FANUC serie 18i

 

Програмиране на швейцарски тип обработващ стругови център с CNC FANUC serie 18i

 

      

Oсновни G - команди:

 

 

 

 

 

2. Oсновни М - команди

 

 

 

Пример за програмиране на функциите М48

Пример за програмиране - подход към детайла за затягане в патронника на Z2 при намалена мощност.

 

 

N70           M50                     (синхронизация на шпинделите)

N80           G0 Z1                  (бърз ход)

N90           M312                   (подаването към оста Z2 е при намалена мощност)

N95           M98 P9020

N100         G01 Z-60G94F500   (приближаване към стойността на затягане на детайла)

N110         M48                     (следв. проверка за грешка)

N115         М98 Р9021

N120         M319                   (възстановяване на хода към Z2 при номинална мощност)

N130         M12                     (затворена конусна втулка)

 

 

 

Пример за програмиране на функции М244 и М49

 

Пример за програмиране - подход към детайла за затягане в патронника на Z2 при намалена мощност.

 

 

N80           G0 Z1                  (бърз дход)

N90           M312                   (подаването към оста Z2 е при намалена мощност)

N95           M98 P9020

N100         G01 Z-60G94F500   (подаване към ос Z1 стойност 1мм спрямо стоп.)

N110         M244                   (Макро работен детайл спрямо стопа)

 

Макро М244 (Р 9003)

N30           M49                     (потвърждение на стойността на оста Z2 спрямо стопа)

N10           M12                     (затворена конусна втулка)

N20           G4 X 0.2              (времезадържане)

N35           M98 P9021

N40           M329                   (възстановяване на хода към Z2 при номинална мощност)

М50           М99

 

 

 

 

 

Пример за програмиране на функция М58

 

Пример за програмиране за проверка на наличието на детайла

 

 

N50           G0X7                   бърз ход

Х60           П302                   подаване към ос Х (Х1 или GLD 5 оси) при намалена мощност (М304 за GD26 – GD32)

N65           M98 P9020

N7             G01 X5.8 G94 F 500  избутване на оста към детайла от 0.1мм

N80           M58                     проверка на избутването на оста

N90           M98 P9021

N100         M248                   възстановяване на подаването  (пл. 1 за оси GLD 5) при номинална мощност

N110         G0x7                    връщане на оста

 

 

 

 

G54, G55, G56, G57, G58, G59 (абсолютно първоначално изместване)

Всяка от тези функции е свързана с определено място в паметта, съдържащо първоначално стойност на изместването, предварително въведена от оператора.

Наличието на една от тези функции в програмния блок активира първоначално изместване на нулевата точка, равно на алгебричната сума от координатите съдържащи се в паметта.

G54 – 59 управляват абсолютното отместване на нулевата точка за отнесено към ZERO EXT, т.е. стойностите на изместване, извикани повторно от всяка функция, не могат да бъдат с натрупване, но винаги се отнасят към ZERO EXT.

 

G52 (постепенно нарастващо първоначално изместване)

Тази функция изпълнява първоначално отместване, отнесено към предварително програмирано първоначално изместване в абсолютни координати.

 

5.3.6. Таблици  / ГЕОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ [XZRT] (пл. 1)

 

Таблиците  / ГЕОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ [XZRT]съдържат цялата информация за размерите на инструмента (X Z R) включително типа на инструмента (Т) и радиуса (R) на сменяемата режеща пластинка на инструмента

Цифровите стойности, присвоени на отделните АДРЕСИ (X Z R) варират от

-99999.999 и +99999.99 мм

Всеки комплект от данни, свързани с даден инструмент се определят от АДРЕС G, последвани от цифров код, който се изменя с цели числа от 01 до 32.

Съществуват 4 таблици /ГЕОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Една съдържа АДРЕСИТЕ от G01 до G08.

Следните страници съдържат адресите от G09 до G32.

 

5.3.7. Таблици /ГЕОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ [Y] (пл. 1)

Таблиците  / ГЕОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ съдържат данни за размерите (Y) на инструментите, присъстващи на плъзгач 1.

Цифровите стойности, присвоени на АДРЕСИТЕ (Y) варират от -99999.999 до +99999.999 мм.

Всеки комплект от данни, свързани с даден инструмент се определят от АДРЕС G, последвани от цифров код, който се изменя с цели числа от 01 до 32.

Съществуват 4 таблици ОТМЕСТВАНЕ/ГЕОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ [Y]

Една таблица съдържа АДРЕСИТЕ от G01 до G08.

Следните страници съдържат адресите от G09 до G32.

 

 

5.3.8. Таблици /ИЗНОСВАНЕ [XZR] (пл. 1)

Таблиците / ИЗНОСВАНЕ [XZR] съдържат всички претърпени от инструмента промени в размерите  в процеса на механичната обработка на рязане

Таблицата /ИЗНОСВАНЕ съдържа също и типа на инструмента (Т).

Цифровите стойности, присвоени на отделните АДРЕСИ (X Z R) варират от

-9.999 и +9.99 мм

Типът на инструмента (Т) се присвоява автоматично от реда в таблицата

 

5.21. Цикъл на нарязване на резба G78 X/U Z/W R F (пл. 1) или (пл. 2)

 

G78 автоматично активира последователност от команди за бързо придвижване (G00) и нарязване на резба

 

Противоположните върхове на правоъгълника се определят от:

l        (PS) : положение на инструмента в БЛОКА предхождащ БЛОКА с G78

l        (РА) : точката, определена от координатите X/U Z/W.

 

Едната страна от правоъгълника е основа на функцията G33.

 

G33 може да завърши резбата като излезе:

l        при 90º (краен прорез) ако е програмирано М44

l        при 45º (бързо излизане) ако  е програмирано М45.

 

Правоъгълникът може да бъде трансформиран в правоъгълен трапец с прибавянето на R(+/-) в определянето на G78.

Стойността на R е равна на половината от разликата между първоначалния диаметър на върха на витката на резбата и окончателния диаметър.

За цилиндрични резби R = 0.

G78 изпълнява единичен проход при нарязването на резбата, следователно изпълнението на цялата резба изисква използването на повече от веднъж G78.

 

 

 

 

 

7.5. Възстановяване на реперното положение на барабана (пл. 2)

[Натиснете бутона     от контролния панел за избор на плъзгач 2]

 

l        Преместете ръчно плъзгач 1 в позиция в работната зона, което да позволява въртенето на барабана.

l        Завъртете селектора (4) от контролния панел на MDI 

l        Натиснете бутона  или

l        Клавиш във функция М255 , а след това

l         Натиснете бутона  (START) за изпълнение на управлението.

l        Изчакайте докато барабана извърши операцията.

 

1) Завъртете превключвателя (4) на контролния панел на MDI   М .

2) Натиснете бутона PROG или →

3) Бутон в [G] [5] [4] или G52 Z

4) Натиснете ЕОВ Е  и след това натиснете INSERT или         .

5) Натиснете клавиша          (START).

6) Клавиш в [T] [0] [2] [0] [2] [Y] [0].

 

7) Натиснете ЕОВ Е  и след това натиснете INSERT или         .

8) Натиснете клавиша          (START).

9) Завъртете превключвателя на контролния панел (4) на РЪЧЕН контрол.

 

10) Натиснете леко ДЕТАЙЛ НУЛА (ос Z) с накрайника на инструмента.

11) Завъртете превключвателя на контролния панел (4) на  MDI  М .

12) Натиснете бутона          .

13) Натиснете сензорния клавиш (GEOMETRY)

14) С натискане на клавишите стрелки [↑] [↓], идете на желания геометричен параметър напр. (G2) срещу адреса Z (виж таблицата по-долу).

 

 

 

X

Z

R

T

 

---.---

---.---

-.---

--

G2

---.---

---.---

-.---

--

 

15) Клавиш в [Z] [0].

16) Натиснете клавиша (MEASUREMENT) /измерване/

17) Завъртете превключвателя на контролния панел (4) на РЪЧНО управление.

18) Докоснете леко диаметър на работния детайл (ос Х) с накрайника на инструмента

19) Завъртете превключвателя на контролния панел (4) на  MDI  М .

20) Натиснете бутона          .

21) Натиснете сензорния клавиш (GEOMETRY)

22) С натискане на клавишите стрелки [↑] [↓], идете на желания геометричен параметър напр. (G2) срещу адреса Х (виж таблицата по-долу).

 

 

X

Z

R

T

 

---.---

---.---

-.---

--

G2

---.---

---.---

-.---

--

 

23) Клавиш в [M] [X] […..]             ([…..] – контактен диаметър)

24) Натиснете клавиша (MEASUREMENT) /измерване/

 

 

7.15. Прехвърляне на програмата между ЦПУ и PC/READER-PUNCHER (пл. 1) или (пл. 2)

 

l        Свържете със специален кабел RS_232 серийния порт на компютъра (РС) и ЦПУ.

l        С помощта на компютъра активирайте програма за прехвърляне на данни

l        Завъртете превключвателя на панела (4) на EDIT (редактиране)

l        Натиснете PROG или → на ЦПУ

l        Натиснете сензорния клавиш [OPRT] на ЦПУ

l        Натиснете сензорния клавиш   > 

 

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРОГРАМАТА от КОМПЮТЪРА на ЦПУ

 

РС --->  ЦПУ

 

l        Изберете от компютъра файлът, съдържащ програмата, която трябва да се прехвърли.

l        Натиснете  (LEGGI) и след това сензорния клавиш (ESEC)

l        Чрез компютъра активирайте контрол на прехвърлянето (TRANSMISSION)

 

 

 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРОГРАМАТА от ЦПУ на КОМПЮТЪРА

 

РС <---  ЦПУ

 

l        Задайте предварително на компютъра RECEPTION.

l        Напишете на компютъра името на файла,което съдържа програмата, излъчвана от ЦПУ

l        Въведете от клавиатурата на ЦПУ О и номера на излъчваната програма.

Ако е уточнено О-9999 се издават всички програми

Ако е уточнено ОХХХХ, ОХХХХ са издават програмите в указания интервал

l        Натиснете (SCRIVI), а след това сензорния клавиш (ESEC)

l        Програмата е съхранена в компютъра.