, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Решения за цехове.

В повечето фирми, инженерните отдели подпома-

гат извършването на производствените операции.

Turbine Technologies Ltd. (Chetek, WI) е различна в

това отношение - мисията на нейната произ-

водствена работилница е да се подпомогнат

именно инженерните функции.

Вместо да обмисля свиването на “времето за пус-

кане на пазара,” Turbine Technologies се фокусира

върху съкращаване на “времето за тестове“. Това

важи с особена сила за най-новия им продукт - PT-

50 турбодизелов двигател за UAVs (Unmanned Aerial

Vehicles). - безпилотни летателни апарати. Със

своя минимален обем и тегло само 30,6 lb (14 кг),

двигателят предлага решение за тежки горива

за UAVs, които изискват клас на двигателя 50 к.с.

(37 kW).

Компанията се стреми да усъвършенства про-

дукта, за да може да намери конкретни приложе-

ния в реалния свят, например във военната

промишленост и други. По-голямата част от тези

усъвършенствания започват с използване на висок

клас инженерни софтуерни програми, които опти-

мизират такива параметри като сгъстяването на

динамичния флуиден поток. В крайна сметка,

трябва да бъдат произведени прототипни компо-

ненти, за да се преминат тестове, да се направи

оценка на данните и последващи уточнения.

За да е сигурна, че този практически проблем на

физическото производството на компоненти няма

да се превърне в пречка за инженерната произво-

дителност, компанията наскоро инвестира в съв-

ременно оборудване за едновременна пет-осна

обработка и CAM софтуер.

Двигателят PT-50 е логично продължение на тра-

дициите на дружеството в този бизнес, обяснява

Mike Kutrieb - Вицепрезидент. Компанията проек-

тира и изгражда Turbine MiniLabs, които се изпол-

зват за обучения на студентите по Основи на

работата в миниатюрни среди, които симулират

реалните газови турбини, парни турбини, електри-

чески централи, както и центробежни помпени

станции.

Преди няколко години, ръководния състав на Honeywell

International беше доста впечатлен от Gas

Turbine MiniLab двигателя, конструиран специално,

за да се проучи дали Turbine Technologies ще бъдат

заинтересовани от разработването на версия на

двигател за OAV-2 (Organic Aerial Vehicle) – Еколо-

гичен летателен апарат, като част от Army’s Future

Combat Systems програмата. Turbine Technologies

бяха заинтригувани и резултатът от тези усилия е

PT-50.

Сега Turbine Technologies има подписан договор с

американската военна

авиация и ракетното ко-

мандване (AMCOM; Huntsville,

AL) за

подпомагане на непре-

къснатите разработки и

тестовете на двигателя.

Целта на проекта е да

разработи дълготраен,

ултра-лек турбинен дви-

гател, които ще осигу-

рява необходимата

мощност при излитане

4000 rpm (обороти в ми-

нута), ще се движи с ико-

номично и лесно

достъпно тежко гориво

JP8.

По време на писането на

този материал, двигателят е подложен на тестове

за издръжливост и готовност, като целта е да се

получат 250 часови оперативни данни. “Веднъж

вече това е постигнато“, казва Kutrieb, “Има много

различни приложения, чрез които можем да се

придвижваме навсякъде, например, за да монти-

раме генератори или противопожарни помпи във

фиксирани и въртящи се UAV конструкции.”

Отличния дизайн и инженерни способности са от

съществено значение, за да се навлезе в този биз-

нес. Точно толкова важен, обаче, е и фактът, че

Turbine Technologies са в състояние да произведат

и монтират свои компоненти на цена, които е кон-

курентна не само са местния пазар, но и по-ниска

от предлагания аутсорсинг от чужбина.

Тъй като производствените възможности, предос-

тавят очевидно конкурентно предимство, Turbine

Technologies стартира инициатива да ги оптими-

зира още повече. От особен интерес е подобрява-

нето на сроковете за прототипиране, като се

вземат някои сложни компоненти, които до тогава

са били произвеждани чрез вакуум леене в леяр-

ната на компанията и ги произвеждат на VF-2 –

пет-осната VMC от Haas Automation Inc. (Oxnard,

CA).

Снабдяване с точния CAM софтуер, който да даде

възможност на програмистите да създадат ЦПУ

инструментални пътища за сложни геометрии,

точно възпроизвеждащи идейната конструкция,

било трудно. Turbine Technologies избира Mastercam

X2 CAD / CAM софтуера на CNC Software (Tolland,

CT). Матричарите, наети да работят с

пет-осната VMC, били запознати със силните и

слабите страни на много CAD пакети и били уве-

рени, че изборът на Mastercam е правилен за това

приложение.

Друг плюс е близостта на техническия колеж Chippewa

Valley Technical College (на по-малко от 30

мили), който осигурява обучение за ЦПУ обра-

ботки и CAM софтуер, идентични с тези, изпол-

звани най-често от Turbine Technologies. Фирмата

е спонсорирала стажанти от тази програма и тези

взаимоотношения ще улеснят привличането на

млади работници с подходяща квалификация при

разрастване на дружеството.

“Не всичко може да бъде обработено. Някои от

тези суперсплави са трудни за обработка и ние

дори не можем да направим режещ инструмент за

тях,” казва Kutrieb. “Има високотемпературни ком-

поненти, които не могат да бъдат обработвани по

никакъв друг начин, освен чрез леене.” С възмож-

ността за пет-осна обработка и Mastercam

CAD/CAM, дружеството е в състояние да изтегли

много от работата обратно в машинната работил-

ница.

За да създаде прототипи на детайли за реактивни

двигатели, инженерът обикновено стартира с по-

мощта на ANSYS софтуера за генериране на гео-

метрии в комбинация с анализи на потоците. След

това детайлът обикновено отива при моделиер за

твърдотелно моделиране и после при Mastercam,

където се отваря като Parasolid или IGES файл.

Майсторството, прототипът да се придвижи бързо,

се състои в това, да се избере оптимален инстру-

ментален път за комплексно изграждане, авангар-

дни геометрии, центробежни витла, дифузори и

други. Като има предвид, че производителите

могат да прекарат голяма част от времето, це-

пейки секундите от производствения цикъл, една

инженерингова компания трябва да бъде в състоя-

ние да избере точния инструментален път, дефи-

нирайки специфични области, в които да се

гарантира запазването на критичните характерис-

тики.

Mastercam X2 софтуерът е един инструмент за

преминаване от конструиране към леене при полу-

чаване на тестови детайли. Kutrieb цитира примера

за дифузер, който наскоро е бил програмиран за

пет-осна обработка. “Средно, ако нещата вървят

гладко, може за две седмици и половина този де-

тайл да се придвижи от конструирането през про-

цеса на леене до получаване на тестови детайл. С

Mastercam и пет-осната ЦПУ обработка, този де-

тайл и други подобни на него се обработват за по

няколко дни, като се подобрява времето и се под-

38

МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ

39

държа темпо, характерно за агресивното развитие

на нашето производството, както и тестовите гра-

фици.

Разбира се, може да дойде време, когато дружест-

вото да стане по-производствено ориентирано и

ще е много важно да пестят секунди от различните

ЦПУ операции. Тестовите резултати показват, че

конструкцията на турбодизеловия двигател може

да има живот десет пъти по-дълъг този на бензи-

новите бутални двигатели. При правилно подбрано

приложение и коректно зададени стойности, тези

технически характеристики могат да направят про-

дукта изключително конкурентен по отношение на

цената.

Turbine Technologies залага на тази перспективна

възможност. Тя е увеличила своята първоначална

площ от 9000 ft2 (836 m2) чрез придобиване на до-

пълнителни 32000 ft2 (2973 m2) за бъдещо разши-

ряване. Ако това се окаже недостатъчно,

компанията притежава и парцел от седем акъра

(2,8-хектар). Но за сега, фокусът е върху бързия

инженеринг.

Разширяване на дейността на провинциалните

цехове

Whitworth Tool Die & Stamping (Hardinsburg, KY), къ-

дето работят над 200 квалифицирани работници и

има множество производствени съоръжения, в

това число 16 Okuma хоризонтални ЦПУ стругови

центри.

Създателят Kenny Whitworth описва своите ма-

шини Okuma като “върхово оборудване“.Това мне-

ние е споделено от продуктовия мениджър на

Whitworth - Tom Dyer.

Whitworth Tool започва като семеен бизнес в га-

ража на Kenny Whitworth през пролетта на 1998 го-

дина. Неговата цел била да се изгради

инструментално и матрично предприятие, което да

осигурява висококачествено обслужване със ско-

рост, отговаряща на нуждите на неговите клиенти.

След като Kenny и неговия син, Jared, започват да

произвежда продукти за своите клиенти, вече ста-

вало дума за нещо по-сериозно, търсенето нарас-

нало и вече били нужни повече от двама души.

Още оборудване и служители били добавени, за

да покрият работното натоварване. Бързо става

ясно, че гаражът не е достатъчно голям за бързо

разрастващия се бизнес.

През октомври 1999 г., Whitworth Tool се премест-

ват на площ от 8800 ft2 (817-м2), което дава въз-

можност на бизнеса да разцъфти и да се разшири.

През това време, фирмата започва да предоставя

повече услуги като поддръжка на поансони, ревер-

сивен инженеринг, както и малки производствени

дейности. Тези нови услуги, заедно с основните,

позволяват на Whitworth Tool да продължи стабил-

ния курс на растеж. В рамките на няколко години

става ясно, че настоящите съоръжения са твърде

малки, за да продължи разширяването.

През септември 2002 г., Whitworth Tool се мести на

площ 39000 ft2 (3623 m2), където компанията вече

работи с повече от 100 машини в непрекъснат

режим 24/7. Компанията също така добавя още ус-

луги, за да отговори на нуждите на своите клиенти.

Тези нови услуги включват пресоване, контролно-

измервателни машини CMM), сертификация и ши-

рокомащабни производствени дейности.

“Над 90% от производството в нашето звено по

струговане се осъществява от стругове Okuma,”

изтъква Dyer.

“Така че, когато

един от нашите

клиенти пре-

махне толеран-

сите от детайла,

ние бихме могли

да го произве-

дем в рамките на

± 0,002” [0,05

mm] ± 0,010 “[0,25 мм], При посещението на

Okuma Partners в THINC Center - Charlotte, NC,

видях интеграцията на Marposs” Бърз КХП соф-

туер с Okuma THINC контрол. Това, както и Marposs

Quick Set модулният гарант, са точно това,

което ни е необходимо. Да успеем да ги видим да

работят в реална среда, прави вземането на реше-

ние за технологична модернизация в нашия завод

много просто,” добавя Dyer.

Едновременно с инсталирането на Marposs Quick

Set gage на двете машини, инсталирали Quick SPC

софтуер на една от THINC контролите. Софтуерът

Marposs Quick SPC осъществява статистически

контрол на процеса и управлява качеството на

опаковката. Тай работи на PC или PC-базирани

контроли с помощта на операционна система Windows.

Тя включва Q-DAS статистически пакет и на-

пълно съответства на QS-STAT за съхранение на

данни.

Модулът Quick Set gage измерва дължината на

краката и двата диаметъра. След това детайлът се

завърта на 90°, за да се измери и другият чифт

крака. Цялата тази операция е приключила за ня-

колко секунди, което позволява на един оператор

да обслужва двете машини.

Gage данните автоматично се зареждат към Quick

SPC софтуера. Резултатите са показани като

зелен, жълт или червен бар, показващи специфи-

кациите при свързване на частите, доближаването

на границите на толеранси на детайла или частите,

извън допуските. Marposs също предлага Visual

Work Instruction, включващ графично представяне

на детайлите.

“Пробвахме на една машина,” казва Dyer, “и тя ра-

боти толкова добре, че ние бързо започнахме да

събираме данни и от двете. Ние проверяваме

всеки детайл и улавяме всички данни. Потребите-

лят не пита за това, но ако някога попита, ние ще

можем да му осигурим пълна проследимост на

всички детайли.

“Единственият начин да се работи по-добре е, ако

целият процес се автоматизира и това вече трябва

да се планира, заедно с внедряването на възмож-

ността на Quick SPC софтуера за автоматично об-

новяване на управлението на машината с обратна

връзка в реално време,” казва Dyer.

“Ние сме виждали това да работи също и в Charlotte,”

казва Dyer. “Така, че знаем, че ще работи и

тук, в Hardinsburg.”

Нанометричните измервания стъпват на ста-

билна платформа

Когато OptiPro Systems (Ontario, NY), водещ про-

изводител на оптични ЦПУ производствени техно-

логии, се нуждае от възможно най-точна и

стабилно позиционирана нова система за измер-

ване на нестандартни оптики, тя се обръща към

ABTech Manufacturing Inc. (Swanzey, NH), специа-

листи в областта на ултра-прецизни въздушни ла-

гери и задвижващи системи по поръчка на

клиента.

ABTech проектира и произвежда линейни и рота-

ционни ултрапрецизни устройства за самолети и

космически апарати; за оптични, полупроводни-

кови и други високо-технологични изследвания, за

метрологията и производствени приложения. Тя е

специализирана в свободнотриещи се хидроста-

тични въздушни лагери с ниска степен на под-

дръжка с микронна точност и издържащи на

изключително натоварване. В допълнение към

въздушните лагери, тя е разработила множество

хидростатични маслени и високо прецизни меха-

нични лагери.

Използвайки OptiPro концепцията като рамка, ABTech

прилага опита си в ултрапрецизните, много-

осни движения и разбирането на принципите на

сложните геометрични измервания при конструи-

ране и производство на пет осни оптични метроло-

гични платформи.

За да отговори на строгите технически изисквания

за резолюция, ABTech избира линейни и ротаци-

онни оптични енкодери с висока резолюция от Renishaw

Inc. (Hoffman Estates, IL). Фирмата създаде

платформа за пет-осно оптично измерване, харак-

теризиращо три ABTech линейни въздушни ла-

гери, два ABTech ротационни въздушни лагери,

както и серия линейни и ротационни енкодери Signum

с ултра-висока точност на Renishaw.

“Това е проект, развит съвместно с наши клиенти”,

казва Ken Abbott, президент на ABTech. “Те разви-

ват идеята, контролера и софтуера, докато ABTech,

конструира и построява механичната

система - многоосната платформа с въздушни ла-

гери.”

По време на обработката е поставена лупа на пре-

цизно въртящият се плот на оста В за дистанци-

онно измерване чрез сонда, разположена

хоризонтално на въртящия се по оста C въздушен

лагер. Увеличения образ представя микро-топо-

графско картографско изображение на геометри-

40

МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ

41

ята и повърхността.

Системата изисква сондата да се закрепи нор-

мално на всяка повърхност, която трябва да бъде

измерена. Платформата, създадена от ABTech

осигурява точното разположение чрез координи-

рани пет-сни движения. Следващото поколение

ЦПУ оптична система за проверка изисква резо-

люция от 5 nm по трите линейни оси. Резолюцията

на въртеливото движение е 0,009 дъгови секунди

за С-оста и 0,018 дъгови секунди за оста B. Изцяло

програмируемия 32-битов Windows-базиран соф-

туер задвижва безконтактната сонда, за да събере

автоматично микро-топографски данни.

Като цяло обемната точност на системата е изоб-

разена и коригирана от клиента, така че повторяе-

мостта на позицията и термичната стабилност са

най-важните изисквания към нас за това приложе-

ниие“, казва Abbott.

Изискванията на ABTech за точността на индиви-

дуалните позиции на осите са:

• Линейна: ± 1 μm над пълния ход от 8 “(203 mm)

• Ротационна: ± 1 дъгови секунди сумарна грешка

над 360° ход

Renishaw препоръчва модерните Signum ротаци-

онни и линейни системи, високо производителния

двоен DSi ротационен енкодер и RELM - линеен ен-

кодер с висока точност. Signum енкодерите осигу-

ряват точност по-висока от ± 1 μm, ± 30 nm

циклична грешка и резолюция до 5 nm/0.005 дъ-

гови секунди. Динамичното сигнално управление

дава възможност на 20 μm мащабен енкодер да

предложи фино закрепване без чупливост и огра-

ничения в оптичната чистота на стъклените енко-

дери. Тези енкодери осигуряват надеждност в

производствената среда с висок праг на сътресе-

ния, вибрации и температура до 85°C.

Особено важния за ABTech линеен енкодер RELM

има стабилизираща скaла Invar. Тази никел/же-

лязна сплав осигурява изключително нисък кое-

фициент на разширение. “Това е метрологична

система, а ние сме сериозно загрижени за термич-

ната стабилност”, казва Abbott. “По-голямата част

от машината е произведена от неръждаем мате-

риал, гранит и керамика, за да се сведе до мини-

мум прегряването. Скалите Invar са изключително

подходящи за това приложение.”

Физическите размери са ключов фактор при из-

бора на енкодери. “Енкодерите трябва да бъдат

малки.“ подчертава Abbott. Скалата Invar с нейните

20 μm изпълнява тези изисквания с по-малкото си

напречно сечение в сравнение със стъклените

везни (1,5 х 15 mm), както и с лесното боравене и

инсталация, без риск от счупване.

Скалата включва оптичната еталонна марка In-

Trac на Renishaw, предоставяща двупосочна пов-

таряща се начална точка в целия диапазон на

скоростта и температура, без да се налага увели-

чаване на обхвата на цялостната система. На-

лични са също и двойни оптични граници, които

маркират позициите, обозначаващи края на про-

цеса.

За осигуряване на точността на ротационната по-

зиция, ABTech избират DSi (Dual SiGNUM интер-

фейс) и REXM ротационната енкодер система,

както и ротационните енкодери с висока точност

Signum на Renishaw. Сумарната точност при инста-

лиране е по-добра от ± 1 дъгови секунди, DSi кон-

фигурацията разполага с два четеца Signum SR за

поправяне на грешки с REXM пръстен/скала с ул-

трависока точност и предлага възможност за

избор на propoZ референтна (индекс) позиция,

която е напълно незасегната от отклоненията на

лагерите или силата на въртене.

Разположени на 180° един спрямо друг, двата че-

теца отказват случайните грешки, включително

ексцентричност и компенсиране ефекта на носе-

щите лагери. Чрез комбиниране на нарастващите

сигнали от двете Signum глави и използване Renishaw

маркиране, DSi се появява на контролера

като единичен енкодер с висока точност.

Другият елемент в уравнението на точност, REXM

пръстенът, изобразява плътно сечение, за да се

сведат до минимум всички инсталационни грешки

с изключение на ексцентричността, която се кори-

гира от DSi. След като интерфейсът е отстранил

последиците от ексцентричността, единствените

съществени грешки, които са останали са незна-

чителни, дори - хармоничните изкривявания при

инсталацията, градуирането и цикличните грешки

(sub-divisional error—SDE).

Те са твърде малки, по-малки съответно от ± 0,5

дъгови секунди и ± 0,03 дъгови секунди. Когато

REXM пръстенът се използва с DSi, е възможно да

се постигне обща инсталационна точност на по-ви-

сока от ± 1 дъгови секунди.

Линейните и ротационни енкодери споделят кон-

структорските характеристики на Signum енко-

дера, включително запечатани IP64 четци,

динамична обработка на сигнали за надеждност,

както и ултрамалка циклична грешка (<± 30 nm).

Renishaw оптичните устройства сканират и осред-

няват стойностите от много периоди на измерване

и ефективно филтрират непериодичните характе-

ристики като прах, замърсявания и други. Безкон-

тактните четци са разположени върху скалата,

като по този начин се премахва триенето, хистере-

зиса и износването.

Компактният дизайн на Renishaw четците съот-

ветства на строгите ограничения в размера на ABTech.

Пет-осната платформа е значително

по-голяма 53“ широчина, 38” дълбочина и 66“ ви-

сочина (1349 х 965 х 1676 mm) и отделните оси са

комплектовани напълно с мотори, енкодери и въз-

душни лагери. Abbott казва: “Малките размери на

Renishaw пакетът ни позволяват да увеличим раз-

мера на нашите носещи въздушни възглавници,

при които е от решаващо значение постигането на

висока здравина и точност.“

Линейните и ротационни енкодери осигуряват съ-

щите миниатюрни четци, само 14,8 х 36 х 16,5 мм,

докато RELM скалата е 15 mm широка, а REXM -

само 10 mm.

PC-базираният Signum софтуер осигурява оптими-

зация на калибрирането и настройките, заедно с

диагностика в реално време, анализ на Signum, в

случай че интерфейсът е достъпен за потребите-

лите по всяко време, както и предоставяне на ин-

формация за конфигурацията на системата, като

резолюция, честота, грешка и аварийните изходи.

Софтуерът улеснява инсталирането на енкодер и

предвижда показател, който позволява добра

настройка на ъгъла, което е полезно при инстали-

ране на главите върху пръстени с малък диаметър.

Интегралните светодиоди на четците и интерфей-

сът предоставят бърза, визуална обратна връзка,

която да оптимизира настройките и да осъществи

диагностика на системата в реално време.

Новата оптична измервателна система е първият

проект на ABTech с този клиент и се очаква да се

превърне в продукт от производствения клиентски

каталог, предоставящ добри бизнес отношения за

компанията в New Hampshire.

Инвестирай, за да растеш заедно с клиентите

си

Оперативната стратегия на Jerry Broughman, Пре-

зидент и главен изпълнителен директор на Controlled

Turning Inc. (CTI; Jackson, MI) и съпругата му

Carol не се е променила от създаването на компа-

нията преди повече от 30 години:

Инвестирайте разумно, за да отговорите на търсе-

нето. Модернизирайте оборудването редовно. Не

ограничавайте фокуса си само върху една индус-

трия. Израствайте заедно с вашите клиенти. Бъ-

дете в крак с технологиите и уважавайте

работната си сила.

Днес компанията има 26 служители и заема площ

от 8000 ft2 (743 m2), като работи с различни ЦПУ

съоръжения за струговане и фрезоване, предимно

за малки серии. Миналата година, например,

около 40000 различни вида детайли са преминали

през цеха.

“Нарочно забавихме растежа си.“ казва Broughman.

“Искаме да растем в крак с нуждите на на-

шите клиенти. Ние не хвърляме пари за различни

неща, надявайки се те да работят. А приемаме на-

шите клиенти да ни водят.”

Фирмата произвежда инструментална екипировка

за автомобилната индустрия, както и хидравлични

и пневматични елементи, медицинско и стомато-

логично оборудване. Обработваните материалите

включват почти всички форми на метали и не ме-

тали, лека стомана, междинни сплави, инструмен-

тална екипировка от неръждаема стомана, месинг,

алуминий и пластмаса.

“Когато се сдобием с нов клиент, се стараем за

удовлетворим нуждите му на момента,” казва Broughman.

“Нашите планове за следващата година

са да се разширим с 3000 ft2 (278 m2), при усло-

вие,че ще растем още. Щяхме да направите това

през миналата година, но не ни стигна времето.”

Когато става дума за обновяване на технологиите,

това е друг въпрос. Според Broughman, те непре-

къснато търсят ново оборудване, както като допъл-

нения, така и заместващо старото. Подменят

регулярно управлението. “Ние използваме само

Fanuc за контрола и управлението,” казва той, “ а

Fanuc предлага актуализация всяка година. Ние

правим актуализации приблизително на всеки че-

тири или пет години.”

Преди две-три години Broughman купи три ма-

шини, Feeler FV-760 CNC VMC и два Feeler FTC-20

CNC стругови центри от GBI Cincinnati Inc. (Cincinnati).

“Имахме партньорски взаимоотношения с Methods

and Equipment [Livonia, MI], датиращи от 1985 г. и

винаги се обръщахме към тях, когато имахме

нужда от нещо ново”, казва Broughman. “Когато те

започнаха представляват GBI Cincinnati, ни бяха

42

МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ

43

представени линиите Feeler. Ние се нуждаехме от

някои допълнителни възможности за струговане и

фрезоване и компанията предложи да изпробваме

Feelers. Направихме го и останахме удовлетво-

рени от перфектно изпълнение.”

Това, което Broughman закупи от GBI беше Feeler

FV-760, 40-taper, 10 к.с. (7,5 KW), 8000 rpm VMC с

размери 30 х 16,5 х 20”(762 х 419 х 508 mm), XYZ

оси и линейни кулиси. Плота е с размери 35 х 16,5

“(889 х 419 mm) и с товароносимост 299 кг. Rapids

са 944 ipm (X, Y и Z); точността на позициониране

е ± 0,0004“ (0,010 мм), а повторяемостта е ±

0,0002” (0,005 мм). Лентата с 18 инструмента е с

възможности за бърза смяна на инструмент в рам-

ките на 7 секунди.

Двата FTC-20 ЦПУ стругови центъра имат 8 “(203

мм) диаметров патронник и са с мощност 20 к.с.

(15 kW) и 4500 оборота в минута с пробиващ вал

2,44” (62 mm) и капацитет 2,04 “(52 mm). Придвиж-

ванията са 7,9” (201 mm) по оста Х и 14,96” (380

mm) по Z rapids 944 ipm (24 m/min) in X, Z и повто-

ряемост от ± 0,00012 “(0,0030 mm ) по Х и ± 0,0002

“(0,005 мм) по Z. Feelers работели по 20 ч. в дено-

нощието, когато са били инсталирани. Фирмата

работела на две 10 часови смени пет дни сед-

мично и две шестчасови в събота. “Feelers са

много компактни. Те имат много малка стъпка(от-

печатък), което е едно от нещата, от които имаме

нужда при обработката“, казва Broughman. Ние

опаковаме нашите машини между четирите стени

и имаме много малко свободно пространство. Така

че, компактните размери, както и устойчивостта и

стабилността (имат много здрава чугунена основа)

правят ЦПУ Feelers добри. Те са истински изпъл-

нители.“

CTI обработват детайли с диаметър от 1 до 15“ (25-

381 mm) на ЦПУ FTC-20 и всички до 18” (457 мм3)

на ЦПУ FV-760. “Ние можем да струговаме 0,0004”

[0,010 mm] детайли “, казва той,” а отворите може

да са в рамките на 0,0001 “[0,003 mm], от точка до

точка. Обработката на повърхностите също е

много добра. Когато се придържаме към тесни то-

леранси, знаем, че окончателната обработка на

повърхнината ще е също толкова добра.

“Тези машини правят точно това, което ние искаме

от тях. Направихме правилната инвестиция и по-

важното, момчетата в цеха са много щастливи.

Операторите и тези, които настройват машините

работят с лекота. Широкият достъп и опростената

конструкция, правят промените много по-бързи.”

Той добавя, че са подходящи навсякъде от единич-

ната бройка до производството на серия от поря-

дъка на 5500 детайла. “Точно сега”, казва той,

“имаме планирани14000 детайла, които са обикно-

вени винтове, но са необходими три стругови опе-

рации, последвани от четири фрезови. Някои от

тези обработки са много сложни, а някои са наис-

тина много прости.”

“Нашият бизнес се разшири през миналата година

с около 40%,” казва Broughman. “Това беше една

от най-успешните ни години по отношение на рас-

тежа, но предизвикан от един клиент. Трябваше да

решим дали да се инвестира в технологии, за да

отговорим на търсенето. Ами, ако скока се окаже

краткотраен, еднократен и бъде последван от спад

след няколко месеца? В крайна сметка, ние ре-

шихме да се ангажираме с този клиент. Не мо-

жехме да намалим работата, въпреки че за нас

беше трудно и бяхме принудени да въведем по-

вече работни часове. Когато стигнахме до 20 ра-

ботни часа на ден, добавихме една FTC-20 като

заместител и други две Feelers, за да посрещнем

нарастващите нужди от нови мощности. Тези хо-

дове ни позволиха да запазим производството

дори на по-високо ниво, отколкото сме свикнали.”

CTI е свързан с възходите и паденията в автомо-

билната индустрия, стагнацията, изнасянето на

производството, все по-строгия икономически на-

тиск върху индустрията от страна доставчиците по

отношение на понижаване на разходите и по-

бързи доставки,” казва Broughman. “Ние се изкач-

вахме нагоре и слизахме надолу през тези години,

но не спряхме работа и задоволявахме нуждите на

текущите си клиенти.”

Mastercut Tool Corp. (Safety Harbor, FL) е произво-

дител на карбидни изделия, продукти за стомато-

логията, фрези за чиста обработка и машини за

гравиране на дърво. Когато е основана през 1985

г., тя заема площ от 600 ft2 (56 m2) в гараж и в нея

работел един човек. До 1998 г. вече имало петима

работници в гаража, докато се намери площ под

наем 1100 ft2 (102 m2). Днес компанията има 70

служители, които работят на площ от 37000 ft2

(3437 m2).

Производствените процеси включват твърда за-

варка с ЦПУ оборудване (за закрепване на накрай-

ници към дръжките на инструментите) и

шлифоване. Преди малко повече от осем години,

Michael Shaluly, Президент на Mastercut Tool, беше

запознат с процеса One Micron Filtration (OMF) на

Transor Filter от САЩ (Elk Grove, IL). Голям брой

Transor Systems са инсталирани, за да обслужват

всеки трети режещ инструмент от все по-нараст-

ващия брой на заточващите изделия. “Не много от-

давна открихме многото предимства на

едно-микронната филтрация, предлагана от Transor“,

казва Shaluly. “Почти веднага, започнахме да

предлагаме по-добра окончателна обработка, по-

тесни толеранси, както и значително намаляване

на броя на ремонтите на оборудването. Истинската

полза бе отношението на машинните оператори

към много по-чистата работна среда.”

Шлайфането се е усложнило през годините в Mastercut.

Това е довело до продажба на някои от по-

старите машини и заместването им с по-нови

технологии. “Моят ръководен екип в Mastercut ви-

наги търси начини да се използват новите техно-

логии, което ще ни даде конкурентно предимство,”

казва Shaluly. “Така, че трябва само да се обърнем

и да погледнем няколко години назад, за да видим

какви допълнителни предимства има използва-

нето на Transor.”

Този тип мислене насочва Shaluly към разговор с

Irv Kaage президент на Transor. Една от областите,

които обсъждат е подготовката на Mastercut. “За-

почнахме да търсим начини, извън нашето инстру-

ментално шлайфане за изпитване на

подготвителните клетки. Имахме идея, че това би

могло да бъде основа за технологично обновя-

ване”, казва Shaluly. “Това е като следващ етап на

подобрения за нас.”

Центъра за подготовка на Mastercut съдържа ня-

колко шлайф машини. Както при повечето шлифо-

въчни операции, производственият екип на

Mastercut използва вода като охладител. Според

Shaluly, “Разчитаме на водата, защото има много

голяма контактна площ. Имате две шлифовъчни

колела и карбиден прът. Това е всичко, при под-

аването карбидният прът минава точно между

двете колела, регулиращо и диамантено. В зави-

симост от големината на този прът, има доста го-

ляма контактна площ, затопляща диамантеното

колело, като по този начин, може да се натрупа го-

лямо количество топлина.”

Въпреки всичко, Shaluly бил убеден, че биха могли

да получат по-добри резултати с масло и се фоку-

сирали върху борбата срещу прегряването. След

като направили преглед на целия производствен

процес, продължили с анализи на производител-

ността, Shaluly решава, че ще даде още един шанс

на маслото с техните шлифовъчни машини.

“Какво различно сме направили този път”, продъл-

жава Shaluly “ това, че решихме първоначално да

се изолира една машина. Екипът ни реши, че за да

се избегнат всички клопки, които сме имали вече,

трябва да се използва синтетично масло, с доба-

вен охладител, определено като оптимално за кон-

кретното приложение и да се използва много

устойчива машина.”

Shaluly се ангажира също с премахването на во-

дата от цялата Mastercut операция.

Планира се да се работи в областта на премина-

ването на останалата част от техните машини

масло. “Това би донесло не само производствени

ползи” казва Shaluly, “премахването на водата от

този тип обработки има също и екологичен ефект.

Хубавото при маслото е, че изглежда издържа

дълго време. И не се налагат разходи за преработ-

ката му. Така че не е нужно да го заменяме,” за-

ключава Shaluly.