, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Навлизането на 3D на малкия и среден пазар

Навлизането на 3D на малкия и среден

пазар

 

 

 

Навлизането на 3D на малкия и среден

пазар

3D CAD е особено важно приложение, което обещава да подобри производителността на инженерите, както и значително да намали разходите по бюджетите за разработка на продукти. Проучването на Aberdeen Grou p май 2008 Най-добри практики за преминаване от 2D към 3D CAD показа, че потребителите на 3D CAD отчитат рентабилност с 21% по-висока от тази на потребителите на 2D CAD. С добре развитата технология за 3D моделиране повече доставчици започват да разработват решения, които да са подходящи за малките и средни предприятия, а възприемането й се е повишило значително. Над 67% от тези производители понастоящем разработват половината или повече от дизайна на продуктите си в 3D. Но все пак докато повечето от тези производители преминават към използване на тези инструменти; има някои стъпки, които трябва да предприемат, за да получат още по-голяма възвращаемост за своята инвестиция в 3D CAD. В допълнение тези, които сега използват 2D CAD може да останат изненадани от някои от последните подобрения в 3D CAD по отношение на по-лесното използване и ползите, които извличат техните колеги от него. За тези, които обмислят преминаването към или проучват как да получат по-голяма полза от 3D CAD, този доклад ще послужи като справка за това как други СМП преминават към 3D CAD.

Фактори, налагащи използването на 3D CAD

Производителите често се обръщат към 3D моделирането, когато търсят възможност за разработване на по-сложни или висококачествени продукти за по-кратко време, отколкото е необходимо при работа с 2D чертане (Таблица 1). Не би следвало да ни учудва, че СМП отчитат същите основни фактори. Но това, което е интересно е, че тези фактори се посочват по-често от СМП, отколкото от по-големите им конкуренти. Тъй като разполагат с по-малко ресурси, при тези компании нуждата да направят повече за по-кратко време често е по-голяма и притискаща и това може да е водещо за по-бързата реакция спрямо тези основни фактори. По-специално СМП отчитат по-кратките срокове за разработка като особено важен фактор, много повече отколкото повишената сложност на продукта. Интересното е, че тези притискащи фактори са много по-малко диференцирани сред големите компании.

Таблица 1: Основни фактори, налагащи използването на 3D от

 

 

СМП

Големи

 

По-кратки периоди за разработване на продукти

51%

43%

 

Търсене на по-високо качество / надеждност

44%

40%

 

Повишена сложност на продукта

31%

28%

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ на Aberdeen

Големите и средите и малките производители се обръщат към 3D, за да ускорят процеса на проектиране. Но, за да започнат да реализират ползи, организациите често трябва да намерят начин за разпространяване на инструментите и за обучение на инженерите да проектират по нов начин, като едновременно с това трябва да осигурят по-кратко време за разработка, което на практика ги е насочило към 3D CAD. Тъй като много от конкурентите използват 3D, за да бъдат конкурентни тези компании трябва да намерят начин да навлязат бързо без прекъсвания.

За да разкрие как организациите могат ефективно да направят това, както и да подобрят начина на използване на инструментите за 3D моделиране, Aberdeen Group направи проучване сред 680 производители относно прилагането на 3D CAD; проучването бе проведено в периода април и май 2008 г. Aberdeen оцени анкетираните на база на шест основни показатели за изпълнение. Тези показатели оценяват възможността за покриване на важните цели при разработване на продукта, включително процента продукти, които отговарят на следното:

Дати на пускане на продукта

Цели за доходност от продукта

Цели за разходи по продукта

Бюджети за разработка на продукта

Цели, свързани с качеството

Цели за разходите за целия жизнен цикъл

С използването на тези количествени показатели Aberdeen класифицира компаниите като топ 20% (Най-добри в категорията), средни 50% (Средно за индустрията) и последни 30% (изоставащи) производители. Фигура 1 показва разликите в изпълнението, които дефинират всяка категория.

 

Най-добрите в категорията имат значително предимство пред своите колеги, докато МСП се движат с или леко под Средното за индустрията. Тези производители изоставят по отношение на датите на пускане на продуктите, които за Най-добрите в категорията са 33% по-голяма вероятност да изпълнят. Най-добрите в категорията също са с 20% по-голяма възможност да изпълнят целите за качеството. Двата фактора за скорост и качество налагат използването на 3D и намаляват сроковете за разработване на продуктите като това е особен силен фактор за тези компании, т.е. СМП могат да спечелят много ако следват примера на Най-добрите в категорията.

Стратегически действия, съдействащи за използването на 3D CAD

Като се имат предвид същественият напредък, постигнат посредством 3D CAD през последните няколко години във връзка с по-лесното използване и възможността за осигуряване на по-ниска ценова позиция, Aberdeen реши, че е по-подходящо да разгледа тези, които са въвели 3D CAD през последните пет години, тъй като техният опит ще бъде сходен на този, който сега въвежда 3D CAD.

Най-добрата стратегия, отчетена от СМП (43%) за подобряване използването на 3D CAD е създаването на стандарти за дизайн за CAD модели. Това е възприето и от половината от Най-добрите в категорията и осигурява съгласуваност на моделите и в дългосрочен план спестява време при повторно използване на моделите. След това фокусът на СМП е върху създаването на вътрешен експерт. Това отново е популярна стратегия и за Най-добрите в категорията. Вътрешният експерт осигурява неофициално ниво на поддръжка в рамките на групата на 3D потребителите в организацията. Четвъртата най-популярна стратегия на СМП е придобиване на знания за най-добрите практики.

Осигуряването на хардуерна инфраструктура, която да е адекватна за 3D също е топ стратегия на МСП, а освен това е област, в която те изостават значително след Най-добрите в категорията. В действителност Най-добрите в категорията полагат двойно повече усилия от СМП за поддържане на 3D проектни инструменти с хардуерната инфраструктура, която те изискват.

Приложенията за 3D моделиране изискват по-мощни компютри за изчисляване, обработка и показване на триизмерни модели. Неподходящите компютри могат да повлияят върху времето за обработка на тези инструменти, което може да доведе до възпрепятстване и дори спиране на някои от предимствата на 3D CAD, особено по-високата скорост на процесите по проектиране.

Как се извършва въвеждането за МСП?

Малките и средни предприятия в повечето случаи сами инсталират 3D софтуера и рядко използват външен източник или консултантски услуги за инсталацията. Те се нуждаят от време, за да разберат своите процеси по дизайна и да дефинират какво точно искат да получат от едно решение за проектиране, преди да пристъпят към избора му. При изпълнението на тези две стъпки, тези производители процедират почти по същия начин като Най-добрите в категорията.

Най-добрите в категорията предприемат и една допълнителна стъпка, която се пренебрегва от много МСП. Лидерите влагат два пъти повече усилия при планиране на процеса по проектиране отколкото СМП, така че да получат разбиране за това как се създава информацията и как се предава. С извършването на тези проверки Най-добрите в категорията могат да открият 3D CAD решението, което най-добре отговаря на техните нужди. Това е стъпка, която може да подпомогне СМП при две от техните основни стратегии: създаване на стандарти за дизайн за CAD модели и придобиване на знания за най-добрите практики за проектиране

 

 

Подготовка на служителите

за 3D проектиране

Едно от основните предизвикателства при въвеждането на подхода за 3D моделиране, установено съгласно проучването на Aberdeen Най-добри практики за преминаване от 2D към 3D CAD е обучението на инженерите за използване на инструментите за 3D проектиране. Обучението на служителите за проектиране в 3D е отчетено като основно затруднение от 36% от анкетираните, независимо дали организацията е въвела 3D през последните две години или преди повече от шест години.

За преодоляване на този проблем и за подпомагане на служителите при използване на 3D CAD, и СМП и Най-добрите в категорията изготвят стандартни шаблони за чертане (Таблица 2). Това осигурява съответствие на чертежите и включва цялата необходима информация. Освен това спестява време, тъй като не е необходимо инженерите да губят време за добавяне на същата

Стандартна информация за всеки чертеж. Следвайки една и съща идея СМП и Най-добрите в категорията се възползват от предимството за „стартови” модели. Това са 3D CAD модели със стандартните параметри на компанията, като координатни системи, стандартни изгледи или дори вече създадени слоеве в тях. И шаблоните, и „стартовите” модели създават условия за съгласувани практики за моделиране между инженерите в допълнение към спестеното време за всеки проектиран модел. Все пак трябва да се отбележи, че Най-добрите в категорията са в по-добра позиция по отношение на това да се възползват от предимствата на тези инструменти, тъй като те планират процесите на проектиране преди възприемането на продукта, така че наистина да са наясно какво трябва да бъде стандартизирано.

 

 

 

СМП разбират, че за да бъдат наистина продуктивни, служителите се нуждаят от обучение. С оглед на това подобно на Средните в индустрията и на Най-добрите в категорията те са склонни да изпращат служителите си на обучения с инструктор за начина на използване на 3D инструментите. Придържайки се към подхода „направи си сам” СМП използват също и онлайн ръководствата, за да могат техните инженери да разучат специфичните функции, необходими за тяхната работа. И накрая, за да е сигурно, че тази информация е разбрана и за да може да се използва за справка, материалите за обучение и най-добрите практики се документират. Въпреки че повечето от СМП (62%) правят това, за Най-добрите в категорията това е широко разпространено, 86% от лидерите също документират най-добрите практики от учебните материали.

Кои функции са важни за потребителя от СМП?

Ако СМП не подходят по-внимателно към широко разпространеното използване на инструментите за 3D дизайн, това не означава, че тези производители ще се ползват по-малко от възможностите на 3D инструментите. Всъщност повечето от малките и средните производители възприемат значителна част 3D функциите (Таблица 4).

Двете функции, които се използват най-много от СМП са моделиране на монтаж и създаване на производствени чертежи, на база на 3D чертежи. В това има логика, тъй като това са двете най-големи предимства на работата в 3D среда пред тази в 2D среда. В 3D е много по-лесно да бъдат идентифицирани несъответствията в монтажа. Със създаването на производствени чертежи базирани на 3D модел, процесът на създаване на ортогонални изгледи е много по-автоматизиран, а процесът са точно актуализиране на всеки изглед поотделно всеки пък, когато се прави промяна, се елиминира. В допълнение няма да има и грешни в резултат на несъответстваща

Освен това, за спестяване на време при процеса по моделиране, 76% от СМП се възползват от библиотеките за стандартни части, които се използват най-често. Вместо повторното създаване на стандартни части, отново и отново, проектантът може да намери тази част в библиотеката и да я използва отново, което често води до спестяване на време. СМП използват и таблици, които помагат за работа с подобни части. Това е особено ефективно с често използвани или стандартни части като болтове например. Вместо да се създават отделно модели за всеки използван болт, може да се използва таблица за различните вариант на една и съща част чрез съхраняване на различни размери, като дължини и диаметри.

Дизайнът на листова ламарина също е част от много 3D CAD инструменти и 68% от СМП ги използват. За тези проектират части от листова ламарина, тази функция съдържа много автоматизирани характеристики за ускоряване на процеса по проектиране, като напр. добавяне на огънати части, релеф или изравняване. Петдесет и три процента (53%) от тези производители използват също и инструменти за преобразуване на формат, за да могат да работят по-лесно с модели на свои партньори или други проектанти; модели, които са създадени с различни CAD инструменти на трети страни.

Петдесет и два процента (52%) от тези производители се възползват от възможностите за подобрена планировка, което осигурява по-голяма гъвкавост при създаването не външна повърхност на модела. Възможностите за подобрена планировка често се използват когато естетичния вид на продукта е особено важен.

И накрая, използването на анализа набира популярност сред СМП, 62% от които използват функцията за анализ на конструкцията. Софтуерният анализ позволява изследването и тестването на проектите във виртуална среда, преди създаването на физически прототип. Може да се използва също и за оптимизиране на проекта чрез тестването и оценка на различните условия за определяне на стойностите, които ще допринесат за най-добро изпълнение.

Избор на доставчик

Изборът на точното CAD приложение е от съществено значение, тъй като то ще управлява повечето от ежедневните дейности на инженерите, които разработват най-новите продукти на компанията.

Осигуряването на достъп до тези инструменти, които ще позволят на инженерите да разработят нови изобретения, бързо, на конкурентна цена, е ключа към успеха за всяка компания. Таблица 5 представя основните критерии, отчитани от СМП при избора на доставчик на CAD решение.

 

 

Когато СМП бяха попитани за най-важния критерий при избора на CAD доставчик, за никого не беше изненада, че цената се определя като критерий номер едно, следван от лесното използване (48% и 42% съответно). Все пак, след това, СМП намират за важно ползването на CAD, който ще се ангажира със съдействие и поддръжка. Качеството и наличието на Технически сервиз също е основно изискване за обслужване на клиентите, което не остава много назад. Това предполага, че СМП определят като важно сътрудничеството с CAD доставчика. Тъй като това са малки компании, те не разполагат със собствени ИТ ресурси за поддръжка на софтуера и затова искат да разчитат на това, е техният CAD доставчик ще бъде на телефона, когато е важно да получат помощ. Когато имат въпрос по софтуера, те искат да знаят, че ще има кой да им помогне и да ги насочва. Също така те биха потърсили и съвет от колегите си. Важна е и възможността на CAD доставчика да демонстрира успеха на своите решения по проекти, подобни на техните.

Ключови моменти

Работата в 3D CAD среда може да предложи много предимства. Но за да се използва максимума от 3D CAD, са налице няколко съображения, които трябва да се вземат предвид. Следните препоръки ще помогнат на СМП да постигнат съществената възвращаемост от 3D CAD:

Поддържайте 3D CAD с точния хардуер. Най-добрите в категорията компании влагат двойно по-големи усилия от СМП за осигуряване на подходяща хардуерна инфраструктура за 3D инструментите. Тъй като 3D CAD предлага много предимства като възможност за откриване на несъответствия и лесна визуализация на целия модел, налага се обработването на значителен обем допълнителна информация. Обновяването на хардуера води до значителни подобрения в изпълнението. С използването на подходящия хардуер има много по-малка вероятност служителите да се сблъскват с проблеми по изпълнението.

Популяризирайте най-добрите практики чрез документация, малки части и шаблони. В първите 6 месеца след инсталирането на 3D CAD, идентифицирайте най-добрите практики на моделиране и ги документирайте, за да могат всички инженери да се запознаят с тях и да ги използват. Най-добрите в категорията го правят два пъти по-често от компаниите в категория Средно за индустрията. Създавайте модели, които съдържат основните за компанията параметри. Това съдейства за съответствие в моделите и спестява на инженерите време, тъй като вече не е необходимо да създават една и съща информация за всеки модел. Извършвайте проверка на процесите по проектирането. Най-добрите в категорията полагат почти двойно повече усилия от СМП за планиране на процесите по проектиране преди използване на 3D CAD. Това помага на лидерите да разберат по-добре какви инструменти ще отговорят най-добре на техните нужди, както и за какво те ще осигурят най-голяма стойност. Това помага и за идентифициране на това кои подобрени функции на CAD ще са най-полезни при поддържане на процеса по проектиране и ще спомогнат за постигане на възможно най-голяма производителност. Тази стъпка може да помогне на производителите да оптимизират стойността, която се очаква от 3D инструментите, тъй като те ще се фокусират върху подобряване на своята работа. За повече информация по тази и други теми на проучването, моля посетете адрес www.aberdeen.com.