, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Програмиране на стругови центри със CNC управление Синумерик 810/840 D

 

Програмиране с Pro/ENGINEER Wildfire

 

част 2

Енци Иванов 

 

Пример – надлъжно пробиване

Подаване

1. Избор 1) на вида пробиване (надлъжно/чел-

но) - надлъжно

2. Избор 1) на положението на пробиване (вън-

шно/вътрешно) - външно

3. Избор 1) Стартова точка на пробиването (над-

лъжно/челно)

(вдясно/долу или вляво/горе) - вдясно/долу

4. Начална точка в напречна ос Х - 40

5. Начална точка в надлъжна ос Z.. - “-5

6. Ширина на пробиването, без знак - 5

7. Дълбочина на пробиването, без знак - 10

8. Ъгъл между контура и надлъжната ос - 0

9. Ъгъл на страничния ръб_1:

На страната на стартовата точка на пробиване-

то - 30

10. Ъгъл на страничния ръб_2:

На друга страна - 5

11. Радиус / фаска:

Външно на стартовата точка краи на пробиване-

то - “-0,8

(“-” за фаска)

12. Радиус / фаска:

Външно други страни - “-0,8

(“-” за фаска)

13. Радиус / фаска:

Вътрешно на стартовата точка основа на пробива-

нето - 0,5

(“+” за радиус)

14. Радиус/фаска: вътрешно други страни - 0,5

(“+” за радиус)

15. Придавка за окончателното обработване на ос-

новата на врязването (сек) - 0,2

16. Придавка за окончателното обработване на

страничния ръб - 0,1

17. Дълбочина на подаване, без знак - 10

18. Време на задържане на основата на врязване

(сек) - 0

19. Избор 1) на данните на фаската

( CHF = хипотенуза, CHR= катет) - CHF

20. Път на повдигане ( за обратния ход на инстру-

мента) - 0,5

Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

Цикъл на врязване “CYCLE93”

Цикълът на врязване дава възможност за произ-

водство на симетрични и несиметрични пробива-

ния за надлъжна и челна обработка на произволно

прави контури.

Освен това могат да се правят външни и вътрешни

пробивания.

Забележка:

Каналите не трябва да граничат непосред-

ствено до фланец или рамо, тъй като външните

ръбове на канала се обхождат от инструмента

на детайла!

Трябва да се внимава, че следващият възходящ

номер за корекция на инструмента се ползва за

втората страна на стоманата на канала!

Определение на положенията на рязане:

- надлъжно пробиване (външно) - 3/4

- челно пробиване - 2/3

- надлъжно пробиване (вътрешно) - 1/2

Пример:

В програмата корекция Т9 D1 (инструмент тип

500, положение на рязане 4) се програмира

като десен режещ ръб, така автоматично в ци-

къла Т9 D1 се извиква за ляв режещ ръб (също

инструмент тип 500, положение на рязане 3).

Първият режещ ръб на инструмента трябва да

съвпада със стартовата точка на пробиването.

Пример за пробиване

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N9 T9 D1 ;Stechdrehstahl 3,5 mm breit,

D1=rechte und D2=linke

Schneidenkante

G96 S180 M4 F0,12

;NCG#CYC93#drehen.com#....

CYCLE93(40,-5,5,10,0,30,5,-0.8,-0.8,0.5,0.5,0.2,

0.1,10,0,5)

;END#....

G0 X200 Z100

M30

Пример – челно пробиване

Челно пробиване

1. Избор 1)  на вида пробиване  (надлъжно/челно)...............................................челно

2. Избор 1)  на положението на пробиване (външно/вътрешно).......................външно

3. Избор 1) Стартова точка на пробиването (надлъжно/челно)

(вдясно/долу или вляво/горе) .......................................................................вляво/горе

4. Начална точка в ос Х................................................................................................40

5. Начална точка в надлъжна ос Z................................................................................0

6. Ширина на пробиването, без знак ............................................................................6

7. Дълбочина на пробиването, без знак .......................................................................5

8. Ъгъл между контура и надлъжната ос ...................................................................90

9. Ъгъл на страничния ръб_1:

     На страната на стартовата точка на пробиването... ............................................30    

10. Ъгъл на страничния ръб_2:

      На друга страна ......................................................................................................15

11. Радиус / фаска:

      Външно на стартовата точка краи на пробиването............................................0,5

      („-„ за фаска)

12. Радиус / фаска:

      Външно други страни.................................................. ..........................................0,5

      („-„ за фаска)

13. Радиус / фаска:

      Вътрешно на стартовата точка основа на пробиването.....................................0,5

      („+„ за радиус)

14. Радиус/фаска: вътрешно други страни ...............................................................0,5

      („+„ за радиус)

15. Придавка за окончателното обработване на основата на врязването (сек) ...0,2

16. Придавка за окончателното обработване на страничния ръб ..........................0,1

17. Дълбочина на подаване, без знак ..........................................................................5

18. Време на задържане на основата на врязване (сек) ............................................0

19. Избор 1) на данните на фаската

      ( CHF = хипотенуза, CHR= катет .......................................................................CHF

20. Път на повдигане ( за обратния ход на инструмента)........................................0,5

 

1)       Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N9 T9 D1 ;Stechdrehstahl 3,5 mm breit,

D1=obere und D2=untere

Schneidenkante

G96 S180 M4 F0,12

;NCG#CYC93#drehen.com#....

CYCLE93(10,0,6,5,90,30,15,0.5,0.5,0.5,0.5,0.2,

0.1,5,0,8)

;END#....

G0 X200 Z100

M30

 

Цикъл за струговане на канал за излизане на инструмента

 

 

 

С този цикъл е възможно да се създават канали за

излизане на инструмента от резба по DIN 76,

форма А, В, C, D.

Kаналите за излизане на инструмента се изпълня-

ват само за метрична резба

При това важи:

Форма А: За външна резба

Форма B: За външна резба късо изпълнение

Форма C: За вътрешна резба

Форма D: За вътрешна резба, късо изпълнение

Положение на канала за излизане на инструмента

( 0, 1, 2, 3, или 4 )

(0=положение се разпоз-

нава от положението на

режещия ръб на инстру-

мента)

Въвеждане на данни

Номинален диаметър на

резбата

Начална точка на канала за излизане на инстру-

мента в Z

Форма на канала за излизане на инструмента (A,

B, C или D )

Положение на канала за излизане на инструмента

( 0, 1, 2, 3, или 4 )

Забележка

За тези два цикъла могат да се ползват само

инструменти с положение на режещия ръб 1, 2,

3 или 4.

Ако в данните на инструмента е въведен ъгъл

за продължаване на обработката за инстру-

мента, той се контролира.

Ако формата на канала за излизане на инстру-

мента не може да се направи с избрания ин-

струмент, то от управлението се показва

съобщение “Изменена форма на канала за из-

лизане на инструмента”. Обработката обаче се

продлъжава.

 

Пример: Пробиване на насрещен шпиндел

(пробиване без задвижвани инструменти е възможно само в Хо координата)

G 55:              поставя се реферетна точка за насрещния шпиндел

MIRROR Z0:  огледално отразяване на Z-ос към G55 Z0 за нормално програмиране на страната на насрещния шпиндел

SETMS(2):    поставяне на насрещния шпиндел като основен шпиндел

 

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N8 T8 D2

G95 S2000 M4 F0,1

G0 X0 Z5

CYCLE83E(1,-75,-30,10,0,0,1,1)

G0 X200 Z10

M30

Цикли от групата „Потребител”

 

Цикъл за пробиване на дълбоки отвори

 

Този цикъл служи преди всичко за пробиване на дълбоки дупки, при което крайната дълбочина на отвора се достига едва след еднократно, респ. многократно пречупване, респ. отстраняване на стружки.

 

Цикълът е оптимизиран от ЕМКО както следва:

 

·         Пробиването е възможно в равнина на струговане G 18, с това се избягва постоянна смяна на работната равнина.

·         Свредлата могат да бъдат декларирани като стругови инструменти /инструмент тип 500, /

Референтна повърхнина, абсолютна......1

Крайна дълбочина на отвора

абсолютна...............................................-75

Първа дълбочина на отвора,

абсолютна...............................................-30

Стойност на дегресия2) без знак............10

Време на задържане на дълбочината на

отвора ( сек.).............................................0

Време на задържане на началната

точка ( сек.)................................................0

Избор 1)  на вида обработка:

Чупене на стружки или отстраняване на

стружки.............................отстр.на стружки

Избор 1)  посоката на пробивната ос

(Х = 0 или Z=1)... .......................................Z

1)       Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

2)       всеки следващ пробив след счупването на стружките или след отстраняването на стружките се намалява със стойността на дегресия (мин. дълбочина на пробива=стойността на дегресия)

 

 

Пример – пробиване на главния шпиндел


 

 

Пробиване без задвижвани инструменти е възможно само в Х0 координата.

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N8 T8 D1

G95 S2000 M3 F0,1

G0 X0 Z2

CYCLE83E(1,-75,-30,10,0,0,1,1)

G0 X200 Z10

M30

 

Пример: Пробиване със задвижвани инструменти (аксиално)


Внимание:

Посоката на въртене на задвижваните инструенти зависи от вида на аксиалния и радилния държач на инструмента! Затова посоката на въртене непременно трябва да бъде проверена предварително!

 

Този цикъл може да бъде извикан модално за следващи позиции на пробиване чрез натискане на бутон MODAL CALL.

 


 

Референтна повърхнина, абсолютна......1

Крайна дълбочина на отвора

абсолютна...............................................-30

Първа дълбочина на отвора,

абсолютна...............................................-15

Стойност на дегресия2) без знак..............3

Време на задържане на дълбочината на

отвора ( сек.).............................................0

Време на задържане на началната

точка ( сек.)................................................0

Избор 1)  на вида обработка:

Чупене на стружки или отстраняване на

стружки.............................отстр.на стружки

Избор 1)  посоката на пробивната ос

(Х = 0 или Z=1)... .......................................Z

1)       Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

2)       всеки следващ пробив след счупването на стружките или след отстраняването на стружките се намалява със стойността на дегресия (мин. дълбочина на пробива=стойността на дегресия)

Аксиално пробиване със задвижван инструмент    

G54

G53 G0 X... Z... (Z2=...)

N8 T8 D1 ; спирално свредло диаметър  6mm - задвижвано

SETMS(3) ; AWZ се поставя като MASTERSPINDEL

G95 S1000 M4

SPOS[1]=0 ; C-ос се включва, респ. се ориентира на 00

G0 X20 Z2 F0,12

CYCLE83E(1,-30,-15,3,0,0,1,1)

G0 X200 Z10 M5

SETMS(1) ; главният шпиндел отново е MASTERSPINDEL

M5

M30

 

 

Пример: Пробиване със задвижвани инструменти (радиално)

 

Референтна повърхнина, абсолютна....62

Крайна дълбочина на отвора

абсолютна.................................................-5

Първа дълбочина на отвора,

абсолютна................................................40

Стойност на дегресия2) без знак..............5

Време на задържане на дълбочината на

отвора ( сек.).............................................0

Време на задържане на началната

точка ( сек.)................................................0

Избор 1)  на вида обработка:

Чупене на стружки или отстраняване на

стружки.............................отстр.на стружки

Избор 1)  посоката на пробивната ос

(Х = 0 или Z=1)... .......................................Z

1)         Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

2)         всеки следващ пробив след счупването на стружките или след отстраняването на стружките се намалява със стойността на дегресия (мин. дълбочина на пробива=стойността на дегресия)

 

G54

G53 G0 X... Z... (Z2=...)

N8 T8 D1 ; Spiralbohrer Durchmesser 6mm

- angetrieben

SETMS(3) ; AWZ wird als MASTERSPINDEL

gesetzt

G95 S1000 M3

SPOS[1]=0 ; C-Achse wird eingeschaltet

bzw. orientiert auf 0°

G0 X70 Z-20 F0,12

CYCLE83E(62,-5,40,-5,0,0,1,0)

G0 X200 Z10 M5

SETMS(1) ; Hauptspindel ist wieder die

MASTERSPINDEL

M5

M30

Аксиално резбонарязване на основния и насрещния шпиндел

 

На главния шпиндел

( Пробиване без задвижван инструмент е възможно само в Х0 координата)

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N8 T8 D1 ;метчик M20×2.5, fix затегнат

G0 X0 Z5 M5

CYCLE84E(3,-25,(-)2.5,600,800,1)

;"-" пред стъпката=лява резба

G0 X200 Z10

M30

Резбонарязване    

 

 

Цикълът е оптимизиран от ЕМКО както следва:

·         Пробиването е възможно в равнина на струговане G 18, с това може да се избегне постоянната смяна на работната равнина.

·         Метчиците могат да бъдат декларирани като стругови инструменти (инструмент тип 500, )

 

Забележка:

·           Повече информация виж в книгата на СИМЕНС “Zyklen

 

Аксиално на главния шпиндел, респ. на насрещния без изравняващ патронник

 

Референтна повърхнина, абсолютна........................................................................................3

Крайна дълбочина на отвора, абсолютна..............................................................................-25

Таблица 2) ( метрична или без таблица).........................................................метрична

Избор1)   на посоката на въртене ( М 3 или М 4 ).....................................................М 3

Избор 1)  на номиналния диаметър на резбата..........................................................20

Стъпка на резбата като стоиност...............................................................................2,5

Обороти при резбонарязване ...................................................................................600

Обороти при обратен ход ..........................................................................................800

Избор 1)  посоката на пробивната ос(Х = 0 или Z=1)... .............................................................Z

1)       Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

2)   Автоматично подаване на стъпката на резбата при метрична основна резба

 

 

 

На насрещния  шпиндел

( Пробиване без задвижван инструмент е възможно само в Х0 координата)

 

G 55:              поставя се реферетна точка за насрещния шпиндел

MIRROR Z0:  огледално отразяване на Z-ос към G55 Z0 за нормално програмиране на страната на насрещния шпиндел

SETMS(2):    поставяне на насрещния шпиндел като основен шпиндел

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N8 T8 D2 ;Gewindebohrer M20×2.5, fix einge-spannt

G95 S2000 M4 F0,1

G0 X0 Z5

CYCLE84E(3,-25,(-)2.5,600,800,1)

;"-" преди стъпката=посока на въртене обратна на часовниковата стрелка (M4)

G0 X200 Z10

M30

 

 

 

 

 

 

 

Аксиално със задвижвани инструменти без изравняване на дължината

 

Внимание:

Посоката на въртене на задвижваните инструменти зависи от вида на аксиалния и радилния държач на инструмента! Затова посоката на въртене непременно трябва да бъде проверена предварително!

Грешен превод на посоката на въртене на държача на инструмента оже да бъде компенсиран само с промяна на избора на вида на резбата ( лява или дясна резба )

Този цикъл може да бъде извикан модално за следващи позиции на пробиване чрез натискане на бутон MODAL CALL.

 


 

 

 

С обичайните държачи на свредлото и фрезата може да се нарязва резба радиално или аксиално.

 

Аксиално резбонарязане със задвижвани инструменти (без израваняване на дължината).

 

Референтна повърхнина, абсолютна........................................................................................2

Крайна дълбочина на отвора, абсолютна..............................................................................-20

Таблица 2) ( метрична или без таблица).........................................................метрична

Избор1)   на посоката на въртене (виж забележката)...............................................М 3

Номиналнен диаметър на резбата................................................................................6

Стъпка на резбата като стоиност..................................................................................1

Обороти при резбонарязване .................................................................................1000

Обороти при обратен ход ........................................................................................2000

Избор 1)  посоката на пробивната ос (Х = 0 или Z=1)... ...........................................................Z

1)   Автоматично подаване на стъпката на резбата при метрична основна резба

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N8 T8 D1 ;метчик M6×1, fix затегнат

SETMS(3) ;Поставяне на шпиндела  на инструмента като Master

G95 G0 X20 Z2

SPOS[1]=0 ;C-ос включване и референциране на  

CYCLE84E(2,-20,(-)1,1000,2000,1)

;"-" преди стъпка=посока на въртене обратно на часовниковата стрелка (M4)

G0 X200 Z10 M5

SETMS(1) ;Връщане на главния шпиндел като Masterspindel

M5

M30

 

 

 


Радиално със задвижвани инструменти без изравняване на дължината

Радиално резбонарязане със задвижвани инструменти (без израваняване на дължината).

 

Референтна повърхнина, абсолютна......................................................................................65

Крайна дълбочина на отвора, абсолютна...............................................................................40

Таблица 2) ( метрична или без таблица).........................................................метрична

Избор1)   на посоката на въртене (виж забележката)...............................................М 3

Номиналнен диаметър на резбата..............................................................................10

Стъпка на резбата като стоиност...............................................................................1,5

Обороти при резбонарязване .................................................................................1000

Обороти при обратен ход ........................................................................................2000

Избор 1)  посоката на пробивната ос (Х = 0 или Z=1)... ...........................................................Х

1)   Автоматично подаване на стъпката на резбата при метрична основна резба

 

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N8 T8 D1 ;Gewindebohrer M10×1,5, fix einge-spannt

SETMS(3) ;Setzen der WZ-Spindel als Master

G95 G0 X70 Z-20

SPOS[1]=0 ;C-Achse einschalten und referen-zieren

auf 0°

CYCLE84E(65,40,(-)1.5,1000,2000,0)

;"-" vor Steigung=Drehrichtung

Gegenuhrzeigersinn (M4)

G0 X200 Z10 M5

SETMS(1) ;Rücksetzen der Hauptspindel als

Masterspindel

M5

M30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикъл за приемане “TAKEOVER” главен шпиндел-спомагателен шпиндел

 

Този цикъл е създаден за приемане на детайли от основния шпиндел на спомагателния шпиндел за машини за зареждане с прътов материл.

 

 

За обработка на единични детайли предаването на детайли е възможно и в обратна посока при специална употреба.

 

Данни

 

Име на подпрограмата..................................................………………………………….name_sub

Точка на превключване на Z2 от G0 на G1..........................................................Switch-G0_G1

G1 подаване за  Z2  в мм/мин ........................................................................................G1_feed

Позиция на приемане за Z2 .........................................................................................Take_pos

Изместване S2 към S1 в градуси ....................................................................................Spin_or

Стягане от Z2 срещу рамото на детайла ( 1=да/0=не).......................................................Andr

 

Пример за машина за зареждане с прътов материал, без изваждане с насрещния шпиндел

 

Цикъл на приемане при прътоподаваща машина

....

G0 X300 Z20 M5 M9

N12 T12 D1 ; отрезен нож  3mm широк

SETMS(1) ; главен шпиндел =мазершпиндел

G95 S100 M3 ; ако при приемането се искат определени обороти

G0 X250 Z-50,25 (напр. При дължина на детайла  50mm)

TAKEOVER("ABSTECH1",360,6000,330,0,1)

G55 ; Референтна точка за насрещния шпиндел

MIRROR Z0 ; огледално отразяване на  Z-ос спрямо G55 за

Нормално програмиране на

Страната на насрещния шипнедл

SETMS(2) ; насрещне шпиндел=мазершпиндел

N100 T1 D2 ....

 

Подпрограма: "Abstech1"

G0 X49 Z-50.25

G96 S150 M3

G1 F0.1 M8 X-1

G91 G0 Z1 Z2=2

G53 G90 G0 X600 Z400 Z2=760 M5 M9 D0

M17

 

Приемане за прътоподаваща машина

Подаване на пръта с насрещния шпиндел

Име на подпрограмата............ ................ Abstech2

Точка на превключване на Z2 от G0 на........... 360

G1 подаване за Z2 в mm/min ......................... 6000

Позиция на приемане за Z2 ............................. 330

Изместване на шпиндела S2 към S1 в градуси... 0

Стягане от Z2 срещу рамото на детайла ( 1=да/0=не) .......................... ja

 

....

G0 X300 Z20 M5 M9

N12 T12 D1 ; отрезен нож 3mm широк

SETMS(1)

G95 S100 M3 ; когато при приемане се искат определени обороти

G0 X250 Z3.25

TAKEOVER("ABSTECH2",360,6000,330,0,1)

G55

MIRROR Z0

SETMS(2)

N100 T1 D2 ....

 

Подпрограма: "Abstech2"

M25

G91 Z2=103.5 G9

M26

G90 G0 X49 Z3.25

G96 S150 M3

G1 F0.1 X-1 M8

G91 G0 Z1 Z2=2

G53 G90 G0 X600 Z400 Z2=760 M5 M9 D0

M17

 

Приемане за прътоподаваща машина с подаване на пръта с насрещен шпиндел и захващане

Име на подпрограмата............ ................ Abstech2

Точка на превключване на Z2 от G0 на G1.......395

G1 подаване за Z2 в mm/min ......................... 6000

Позиция на приемане за Z2 ............................. 292

Изместване на шпиндела S2 към S1 в градуси... 0

Стягане от Z2 срещу

рамото на детайла ( 1=да/0=не) .......................... не

 

....

G0 X300 Z20 M5 M9

N12 T12 D1 ; отрезен нож 3mm широк

SETMS(1)

M5 ; ако при приемането не се искат обороти

G0 X250 Z3.25

TAKEOVER("ABSTECH3",395,6000,292,0,0)

G55

MIRROR Z0

SETMS(2)

N100 T1 D2 ....

 

Подпрограма: "Abstech3"

M25

G91 Z2=246.6 G9

M26

G4 F0.3

M2=25

G9 Z2=-158

M2=26

G90 G0 Z3.25 X32

G96 S150 M4

G1 F0.1 X-1 M8

G91 G0 Z1 Z2=2

G53 G90 G0 X600 Z400 Z2=760 M5 M9 D0

M17

 

 

Потребителски цикъл POS_B

 

Цикъл POS_B служи за позициониране на B-ос (Варианти на машини QuickMill и

PowerMill).

Извикване на цикъла

Programme _ Anwender _ POS_B

Данни

ANG_B Позиция на ъгъла на B-ос в [°]

(данните на ъгъла, абсолютни)

ANG_T ротационен ъгъл на инструмента

 (за изчисление на новата корекция на инструмента)

ANG_ROT –Ротационен ъгъл на координатната система

(Данните на ъгъла инкрементални)

Указание:

Индексирането на  B-ос се извършва автоматично от позиционирането и след

цикъла отново автоматично се активира


 

Пример за програмиране Hyperturn Quickmill;

 

Пример правоъгълен джоб:

 

 

TRANSMIT

TRANSMIT _ TRANSform - Milling Into Turning

С помощта на  Transmit могат да се фрезоват произволни контури на челната повърхност на детайлите.

Този цикъл съдържа също подпомагаща функция челно фрезоване за  1-, 2-, 4- или 6-ъгълни ключови повърхнини.

При неподпомогнат цикъл се програмира както следва:

На челната повърхнина на въртящия се детайл се поставя  kar tesisches координатна система, при което  X-ос е линеарна ос, а  Y-ос е теоретична. Движението на Y-ос се променя в синхронно движение в Х-ос с С-оста.

Избор:

Главен шпиндел ............................................ TMCON

Насрещен шпиндел ......................................... TMC2ON

Отказ:

основно ................................................... TMCOFF

Преди избора на TMCON респ. TMC2ON не бива да има никакво движение за преместване.

 

Указания:

Чрез програмирането ва  TMCON/TMC2ON се активира автоматично правилния шпиндел като  Masterspindel.

C-ос де позиционира на  "0".

Повече информация виж в СИМЕНС-книгата "Цикли".

TRANSMIT може да се изпълнява със или без подпомагаща функция за програмирнето

Регистър на инструмента

За фрезоване на челна повърхнина с цикълTRANSMIT инструментът трябва да бъде дефиниран както следва:

WZ-Typ 120, L1=Z, L3=X, (L2=Y)

Причина за това е смяната в работна равнина G17..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмиращи функции без подпомагане на цикъла

 

ЧЕЛНО ФРЕЗОВАНЕ TRANSMIT

Пример - Шестостен SW30

 

G54

G53 G0 X... Z... (Z2=...)

N1 T1 D1 ; Аксиална фреза с опашка ø10

TMCON ; Избор равнина G17 за TRANSMIT на главния шпиндел

G95 S950 M4 F0,1 ; посока на въртене на инструмента – зависи от държача на инструмента!

G41 G0 X17.32 Y10 Z-2 ; стартова точка

G1 Y0 F0.12 ; Точка 1

X8.66 Y-15 ; Точка 2

X-8.66 ; Точка 3

X-17.32 Y0 ; Точка 4

X-8.66 Y15 ; Точка 5

X8.66 ; Точка 6

X17.32 Y0 ; Точка 7

Y-10 ; крайна точка

G40 G0 X150 Z10 M5

TMCOFF ; Връщане на равнина G18 чрез отказ TRANSMIT

SETMS(1) ; евент. Връщане на главния шпиндел като Мasterspindel

M30

 

 

 

 

 

Пример - шестостен SW30 с полярно координатна интерполация

G54

G53 G0 X... Z... (Z2=...)

N1 T1 D1 ; Аксиална фреза с опашка  ø10

TMCON ; Избор равнина G17 за TRANSMIT на главния шпиндел

G95 S950 M4 F0,1 ; посока на въртене на инструмента – зависи от държача на инструмента!

G111 X0 Y0 ; Поставяне на полюса, абсолютно в G54

G41 G0 AP=20 RP=20 ; AP=полярен ъгъл,

RP=полярен радиус

G1 AP=0 RP=17.32 ; Повърхнина 1

AP=IC(-60) ; Повърхнина 2

AP=IC(-60) ; Повърхнина 3

AP=IC(-60) ; Повърхнина 4

AP=IC(-60) ; Повърхнина 5

AP=IC(-60) ; Повърхнина 6

G40 G0 AP=0 RP=30

Z10 M5

TMCOFF ; Връщане на равнина G18 чрез отказ TRANSMIT

SETMS(1) ; евент. Връщане на главния шпиндел като Masterspindel

M30

 

Указания:

Координатите X0/Z0 не бива да бъдат достигани, тъй като в тези позиции не може да бъде достигната никаква стойност за С-ос.

Преди смяна на инструмента трябна да бъде програмирано TMCOFF.

 

 

Примерфрезоване на контур:

 

G54

G53 G0 X... Z... (Z2=...)

N1 T1 D1 ; Аксиална фреза с опашка  ø10

TMCON ; Избор равнина G17 за TRANSMIT на главния шпиндел

G95 S950 M4 F0,1 ; посока на въртене на инструмента – зависи от държача на инструмента!

N200 G42 G0 X40 Z-5

N201 G1 X20

N202 Y10

N203 G3 X10 Y20 CR=10

N204 G1 X-20

N205 Y-10

N206 G3 X-10 Y-20 I10 J0

N207 G1 X20

N208 Y0

N209X60

Y-10 ; крайна точка

G40 G0 X120 Z10 M5

TMCOFF ; връщане на равнина G18 чрез избор TRANSMIT

SETMS(1) ; евент. Връщане на главния шпиндел като Masterspindel

M30

Указания:

Чрез програмирането ва  TMCON/TRC2ON се активира автоматично правилния шпиндел като  Masterspindel.

C-ос се позиционира на  "0".

Преди смяна на инасатрумента трябва да бъсе програмирано TMCOFF.

 Повече информация виж в СИМЕНС-книгата "Цикли".

 

Интерполация на цилиндър TRACYL

TRACYL _ TRAnsform - CYLinder

Цилиндрична повърхнина се преобразува в повърхнина (разгъване на околната повърхност)

TRACYL се използва за фрезоване на контур на повърхността на цилиндър.

Избор:

Главен шпиндел ............... TRCONцилиндрична обвивка)

Насрещен шпиндел ............ TRC2ON цилиндрична обвивка)

Отказ:

основно ................................................... TMCOFF

Vпреди избора на TRCON респ.. TRC2ON  не бива да има никакво движение за преместване.

 

Регистер на инструмента

За фрезоване на околната повърнина с цикъл TRACYL инструментът трябва да бъде дефиниран както следва:

WZ-Typ 120, L1=X, L2=Z, (L3=Y)

Причина за това е смяната в работната равнина

G19.

 

ПримерФрезоване на контур

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N1 T3 D1 ;Radial-AWZ,

Schaftfräser ø2

TRCON(30) ;Избор равнина G19 за TRA-CYL на главния шпиндел, детайл ø30

G95 S1000 M3 ;посоката на въртене на инструмента е зависима от държача на инструмента!

G0 Y-1.5 Z-31.5

G1 X29 F0.08

G42 Y-1.5 Z-33

Y-20

G2 Y-20 Z-13 CR=10

G1 Y-6.5

G2 Y-6.5 Z-16 CR=1.5

Y-20

G3 Y-20 Z-30 CR=7

G1 Y0

Z-33

G40 Y-1.5 Z-31.5

G0 X32 Z2

TMCOFF ;Връщане на равнина  G18 чрез отказ TRACYL

G0 X150 Z150 M5

SETMS(1) ;евент. Връщане на главния шпиндел като Masterspindel

M30

 

 

Пример –фрезоване на гърбици с насрещния шпиндел

 

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N1 T1 D1 ;Radial-AWZ, Schaftfräser ø5

TRC2ON(24) ;Избор равнина G19 за TRA-CYL на главния шпиндел детайл ø24

G95 S1000 M3 ;Посоката на въртене на инструмента е зависима от държача на инструмента!

G42 G0 Y0 Z1

G1 Z0 F0.06

MARK1:

G3 Y-2.224 Z-0.987 CR=3

G1 Y-4.059 Z-3.013

G2 Y-6.283 Z-3.013 CR=3

G1 Y8.507 Z-0.987

G3 Y-12.566 Z0 CR=3

ATRANS Y-12:566

MARK2:

REPEAT MARK1 MARK2 P5

;Повтаря се частта от програмата между команда за преход  1 и 2; 5×

G40 G0 Z10

TMCOFF ;връщане на равнина G18 чрез отказ TRACYL

G0 X150 Z150 M5

SETMS(1) ;евент. Връщане на главния шпиндел като Masterspindel

M30

 

Програмиране на автоматично задно седло

 

При това има два различни начина на приложение:

• Посредством заодното седло детайлът се поддържа в надлъжна позиция

Детайлът трябва да се поддържа в надлъжна позиция повече от един път ( при дълги детайли и многократно изваждане)

 


 

Детайл в надлъжна позиция

Детайлът се стяга в патронника така, че обработката със задното седло може да бъде започната.

Задното седло на ръчен режим (JOG) се придвижва по детайла, докато хидравличното налягате достигне работното налягане.

Софтуера на машината приема тази позиция на растера автоматично в паметта.

Задното седло се връща на ръка отново в основно положение.

 

В програмата:

....

M5

M21 ; Задно седло напред

N2 T2 D1 G96 S200 M4

.... ; обработка

 

Детайл с множество надлъжни позиции

Детайлът се стяга в патронника така, че обработката със задното седло може да бъде започната.

Задното седло на ръчен режим (JOG) се придвижва по детайла, докато хидравличното налягате достигне работното налягане.

Натиска се бутонDiagnose

Натиска се бутонPLC

Натиска се бутон "Operanden einlesen"

Курсорът се поставя на "TAILSTOK.PLC" и се натиска бутон "OK"

Посочената стойност в списъка във формат "d" е позицията, която трябва да се програмира.

M5

M20 ; Задно седло обратно в основно полоение

M30

В програмата:

....


 

.....

M21 Н 425 ; Задно седло напред

N2 T2 D1 G96 S200 M4

.... ; обработка

М 5

М20 Н220     ; Задно седло се движи свободно 200 мм ( надясно)

 


 

.... Подаване на пръта 100 мм

М 21  Н 325  ; Задното седло се придвижва напред 100 мм ( наляво)

.... Обработка

М 20               ; Задно седло назад в основно положение

М 30

 

R-параметър

Под адрес R в управлението

Sinumerik 840 D има на разположение стандартни 100 променливи за изчисления

(= R-параметър) от тип REAL.

 

 

 

 


 

 

 

 

Брояч (R90, R91)

Актуално количество

Актуалното количество се показва под параметър  R90.

Зададено количество

Зададеното количество се показва под порометър R91.

Функция

Ако зададеното количество се посочи в  R91, то параметър R90 брои надолу от предварително посоченото зададено количество до 0. Ако предварително зададеното количество е изпълнено, се появява съобщението “Количеството достигнато”.

Ако зададеното количество R91 и актуалното количество R90 се поставят на  0 gesetzt,  то параметър

R90 брои от  0 нагоре.

Програмиране

Извикването на брояча в програмата се извършва непосредствено преди команда М 30 с  L700 P1.

Пример

Произвеждат се 250 броя.

Поставя се зададено количество R91 = 250

Броячът брои от 250 до 0 надолу и след това дава съобщението “Зададеното количество достигнато”.

Зададеното количество се поставя на  R91 = 0

Действително количество се поставя на R90 = 0

Броячът брои от 0 до 250 и не дава съобщение.

Време за обработка (R98, R99)

 

 

 

 

Актуалното време за обработка на цялата програма на детайлите се въвежда в R98.

Измерване на времето на протичане R99

Под време на протичане се разбира времето за обработка за една работна стъпка ( напр. Грубо обработване).

M73 Старт на измерване на времето на протичане

M74 Стоп на измерване времето на протичане.

Формат за параметър R98 и R99

Пример: 6347.387

= 63 min, 47 s, 387 ms

Пример

%1

.

.

.

T6D7

M6

M3 S4000 F...

M73

.

.

.

M74

T7D1

.

M2

R99