, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Машини

Машини

Ремонти на високи натоварвания

 

Една ютилити компания поръчва над 500 вятърни жерета за една вятърна електроцентрала. Всяко

жере се състои от три или четири огромни секции със заварени фланци, които се монтират на място.

Кулата със секции пристига и работниците откриват, че топлина от процеса на заваряване е изкри-

вила фланците. Те са в безизходица, поради невъзможността да се издигне жерето. Секциите

трябва да бъдат изпратени обратно за ремонт.

Една топлоелектрическа централа може да се изправи пред следния спешен случай: Клапан за ви-

соко налягане, който регулира пара с налягане 3000 psi и температура 1000 градуса, трябва да бъ-

де ремонтиран. За да се извърши ремонта, се налага да се изключи генератора, да се изреже го-

лемия клапан и да се отстрани от тръбите, да се транспортира до ремонтна работилница, след това

да се върне на мястото, после да се отнеме натоварването и да се направи рентгенова проверка на

заварките, използвани за закрепването на място. Като се има предвид времето за престой, което

тези ремонти изискват, биха се спестили средства, ако ремонтите могат да бъдат направени на място.

Вместо да се демонтират компоненти и да се транспортират за ремонт, инструментите, нужни за

робота може да се придвижат до мястото на ремонта.

Climax Portable Machine Tools Inc., със заводи в Newberg, Ore., и Duren, Germany, осигурява инстру-

ментални възможности за извършване на тези дейности по работни места и се счита за пионер в

областта на преносимите машини. Фирмата предлага стандартни модели и машини,

специално предназначени за клиентски приложения. Също така дава под наем преносимите си ма-

шини по целия свят. Портативните машини печелят популярност в об-

ластта на поддръжката, модернизацията и ремонтите на предварително обработените компоненти

в електроцентралите (ядрени, вятърни, топло - и водни централи), корабостроенето, машиност-

роене и сервиз, строителство и тежка промишленост. За тези индустрии, Climax Portable Machine

Tools изгражда преносими пробивни машини, фланци, свредла, фрези, 3-осеви фрези, машини

за ремонт на клапани и стругове – всеки, от които може да се види да работи навсякъде в АЕЦ и

ВЕЦ-овете, заводите за вятърни кули, за строежи на мостове и язовири.

Идеални за обработване с преносими машинни инструменти са тези машини, които са твърде го-

леми, за да се придвижват или разглобяват на отделни компоненти. Когато става дума за прено-

сими машини, колкото детайлите са по-големи и обемни, толкова по-добре.

За разлика от традиционните машинни инструменти, които са с устойчива основа, преносимите

машини дължат устойчивостта си на теглото на компонентите, с които работят. Инженерите в Climax

Portable Machine Tools разработват фиксиращи приспособления, които позволяват на потре-

бителите да закрепват машините неподвижно към обработваните детайли.

Портативните стругове, например, работят чрез закрепване към единия край на обработвания де-

тайл. След това, целия струг върти около детайла, за да се извърши операцията по обработка. За

портативната пробивна машина, инженерите разработват специални приспособления за закреп-

ване, чрез които машините се закрепват към кривата повърхност на парния генератор в атомната

централа. В допълнение към устойчивостта на преносимите машини, трябва се отбележи, че могат да постиг-

нат същата или дори по-висока точност като техните традиционни стационарни еквиваленти.

Climax Portable Machine Tools снабдяват преносимите си машини с ЦПУ, когато те са пригодени за

използване в условия, при които не може да работи оператор. Не е безопасно за човека да бъде

поставен в реактор на атомна електроцентрала. Така че компанията адаптира дистанционно управ-

ление на конзолата с преносима машина, която работи със сервомотори с предварително програ-

мирани команди. Преносимите машини се захранват с електри-

чество, хидравлика или пневматика. Преносимите генератори осигуряват енергия за електрически

двигатели и хидравлично налягане на участъците, докато се осигури достъп до директното захран-

ване. А пневматичната сила се използва за летливи среди (нефтени и газови рафинерии), където

има потенциална опасност от експлозия. Понякога клиентите искат комбинация от захран-

вания - хидравлично захранване на фрезовия шпиндел на машината, а на абсцисата - електри-

ческо, например. Компанията неотдавна въведе серво-електрическото управление, което да дос-

тавя хидравлична енергия без свързване с допълнителни източници на енергия.

Порталната фреза има магазин, който може да носи LM6000 25-hp шпиндел, който лесно може да

управлява режеща глава 8 инча в диаметър, дори когато е вертикално ориентиран. Мощни електри-

чески мотори и специалните самопочистващи се системи управляват Х и Y осите на машината, въз-

можно е и управление на Z-оста. Според Andy Becker, вицепрезидент по маркетинг

и бизнес развитие в Climax Portable Machine Tools - една от най-популярните машини сред фирмите,

е тяхната BB5000 преносима пробивна машина. Допълнителните аксесоари позволяват на маши-

ната да извършва “сляпо” пробиване, линейно пробиване, свредловане, челно фрезоване, резбо-

нарязване, ремонт на клапани и др.

Пробивните машини често се използват в електроцентралите за ремонт, възстановяване и подобре-

ния на турбинните корпуси, за да се получи повече мощност извън съществуващите производствени

съоръжения. С монтажните елементи, BB5000 е достатъчно гъвкав и добре пригоден за този тип

операции, които обикновено се извършват в тесни работни пространства. За съоръженията в ТЕЦ, преносими машинни

инструменти, като BB5000, често се оказват много ценни. Те спомагат за намаляване на престоя, като

облекчават ремонтния процес. Такъв е случаят в топлоелектрическата централа в Североизточна

Оклахома. Циркулационните помпи в предприятието, имат нужда от ремонт, преди да се преобразуват в ме-

ханични такива. Механичните уплътнения са предназначени да предотвратят износването на

помпата, както и да повишат контрола на пропускане. Традиционната опаковка, предизвиква из-

носване на вала на помпата, защото влиза в контакт с вала, докато той се върти. В резултат на

това се налага честа поддръжка - настройка и/или подмяна - да се поддържа ефективността.

Мениджърът на завода се свързва с J-S Machine& Valve Inc., компания, която е специализирана в ре-

монта и поддръжката на оборудване, използвано при производството на електроенергия и нефтохи-

мическата промишленост. Компанията правела помпи и клапани, и използвала 15 от 25 - годишни

преносими машини. Работата на помпата изисква портативна про-

бивна машина BB5000, оборудвана с 12-футов лост и тежка екипировка. За да се позиционира

машинния лост от единия край на помпата до другия, механик от J-S Machine&Valve трябва да обхо-

ди вътрешността на помпата и да настрои номера на инструмента. След като лоста е вече на мястото

си, механика използва индикатор, за да се увери, че е перпендикулярен на оста и успореден на пос-

тавените лагери. Използвайки приложенията за закрепване на BB5000, се отрязват части от повър-

хността във всеки край на помпата от 0,003 инча до над 20 инча. Тази настройка осигурява правил-

ното подравняване на механичните пломби. Извършването на тази работа може да отнеме 80

часа. Но тъй като това се прави на място с преносима машина, отнема по-малко от 25 часа.Nick

Hughes, Вицепрезидент в областта на сервиза в JS Machine&Valve, заяви, че освен при работата на

помпите, компанията му най-често използва своята BB5000 преносима пробивна машина за ремонт

на клапите за налягане. Когато тези заварки(шевове) се повредят, J-S Machine&

Valve коригира повредените повърхности с шев и ги преработва в съответствие с оригинал-

ните размери. Това, което прави този вид работа предизвикателство е, че се извършва “на сляпо”.

“Лично ние не бихме правили и опит да се захванем с такива ремонтни дейности – на клапани за

налягане и циркулационни помпи - без преносими машини. Не знам как някой би изпълнил тези за-

дачи, без някаква портативна машина, с изключение може би на ръчната обработка”, казва Hughes.

“Ние работим с доста големи компоненти, които човек не може да обходи отвътре както и такива,

които са част от по-сложни съоръжения. Тези части просто не може да се демонтират и изпратят за

ремонт в местната работилница”, добавя той. Компаниите правят годишно около два или три ре-

монта на клапани. Но Hughes казва, че екипът му често ремонтира по няколко клапана наведнъж.

Понякога тези дейности се планират предварително, но в по-голямата си част те се налагат по

спешност. И в тези случаи, според Hughes, централата би направила всичко необходимо, за да се из-

бегне продължително спиране. Дори един или два дни престой могат да доведат до огромни загуби.

Портативно обучение

Почти от създаването си Climax Portable Machine Tools преподава основите, начините на работа и

операциите с преносимите машинни инструменти. В дружеството има институт за обучение - Portable

Machining Training Institute, намиращ се в индустриалния квартал на Newberg, Ore., където Climax Portable

Machine Tools обучават машинни оператори за работа с преносими машинни инструмент, на

техника на безопасност, настройване и функции. Стажантите получават технически съвети за по-

добряване на ефективността на операциите. По-голямата част от всяка програма е посветена на

практически дейности и развиване на умения за работа.

В института, компанията предлага специална програма, наречена “пет машини за пет дни”. В тази

програма, участниците за един ден изучават по една от машините на компанията. Ако обучава-

щият се иска повече информация за определена машина, той може да се върне и да вземе допъл-

нителни уроци точно за този тип машина. В допълнение, Climax Portable Machine Tools рабо-

ти в тясно сътрудничество с местните търговски училища, осъществява контакти с тях и ги инфор-

мира за възможностите за машинна обработка, които предлага.