, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

OF FEATURE

OF FEATURE.

OE Feature

PLM сигурност и сътрудничество между-предприятията


Robert de Monts, Маркетинг и Бизнес развитие, Imera Systems

За да останат конкурентни на пазара и да продължат да произвеждат иновационни продукти, компаниите разпространявали едновременно информационни системи и партньорски вериги. Осигурявайки все по-широк достъп до информация в тази обширна екосистема, както и все по-тясно сътрудничество с партньорите си, доставчиците били поставени пред две съществени предизвикателства. За да бъдат ефективни, всички партньори трябва постоянно да си взаимодействат и сътрудничат, съсредоточавайки усилия върху цялостния дизайн и цикъла на производство. Проблемът бил комплексен – как едно предприятие може да разшири сътрудничеството, като същевременно контролира цените, когато междуфирмените взаимоотношения може директно да навредят на сигурността на повечето компании?

Тази статия разглежда въпросите на сигурността при cross-domain, представена чрез разгръщане на установени вече PLM връзки и произтичащия от това конфликти при отделните операции. Тя засяга и въпроса как предлаганата архитектура може да осигури ефективно сътрудничество между компаниите, като се поддържа определено ниво на съвместимост между инфраструктурата на предприятията. Предимствата са съществени и се отнасят не само до качествата на продуктите, а и до производителността.

Сътрудничество между компаниите


За да останат конкурентни, компаниите фокусират усилията си в компетентността. Това включва изнасяне на всички дейности, които могат да бъдат по-ефективно управлявани извън компанията. Административните дейности, информационните технологии, и производството са били изнесени за известно време, но основните инженерингови и проектантски дейности също следват тази тенденция.

Тъй като повечето компании разчитат на партньорите си да пуснат продукта на пазара, нуждата от ефективно сътрудничество между всички компании чрез ОЕМ екосистема нараства. Проучване, направено през 2006 г. сред група от Абърдийн показва, че ключовите фактори за увеличаване на печалбата на компаниите са редуциране на пазарното време и продуктовите иновации. 

 

Ефективно сътрудничество между всички страни от веригата, влияещи върху себестойността на продукта, е от ключово значение за постигане на тези цели. Проучването в Абърдийн сочи, че 63% от производствените компании си "сътрудничат" на ниво проектиране и производство с клиентите и доставчиците си. Изследваните компании, изброили като техни основни цели:

-         По-добро дефиниране на клиентските/пазарни изисквания (71%)

-         Намаляване на пазарното време (67%)

-         Понижаване на стойността на продукта (67%)

Проучването сочи, че основните фокуси са:

  • Design reviews to eliminate ECO (43%)
  • Component parallel design (37%)

Директният контакт в реално време бил най-разпространения начин за сътрудничество. В крайна сметка изследванията показват, че най-успешните компании си взаимодействат по време на целия жизнен цикъл на даден продукт, използвайки платформа за сътрудничество, която изграждат и поддържат.

Сигурност и сътрудничество

Действията в тази насока за съжаление се възпрепятстват от условията за сигурност в предприятията. Повечето ИТ организации в големите компании ще признаят, че най-важният им приоритет е да се защити компанията от вируси, проникване, IP кражби, нелоялните работници и служители, както и възможните граждански и наказателни спорове, произтичащи от кражба на данни или невъзможност за се изпълнят изискванията на одитиращите органи. В резултат на това, IT организациите засилват мерките за противодействие, като се започне от териториалната сигурност, чрез поставяне на защитни стени, премине се през вътрешната сигурност – чрез портали за разкриване на опити за проникване /те блокират нежелания трафик в различни сегменти на мрежата/ и се стигне до връхната точка на сигурност, а именно, да не се допуска персоналните компютри да се заразяват от нерегламентирано инсталиране на софтуер  и/или използване на неразрешен достъп.

 

Някои компании блокират ActiveX или Java Plug-In, или дори HTTPS изходящия трафик, с цел ефективно предотвратяване използването на уеб базирани решения, или осигуряват достъп само до сигурни портали и т.н.  Дейността на IT организациите също е свързана с обмен на данни извън предприятието, които не могат ефективно да се контролират и проверяват. Към това трябва да се добавят и рисковете за IP кражба и регулаторните механизми. Следователно става все по-трудно за инженерните и проектантски организации да си сътрудничат с външния свят от съображения за сигурност.

Еволюция на PLM Архитектурата  


Когато PLM, или по-точно PDM решенията се появяват в началото на деветдесетте години, те са предимно насочени към нуждите на инженерните дейности и управлението на CAD данни на ниво отдели. Типичните въпроси, разглеждани в този момент били големия брой манипулации с файлове, дългите цикли за проверка на вход и изход, съгласуваността между CAD файлове и сглобените машини, документите за материали, спецификацията на документите и т.н. В края на деветдесетте години, PLM системите се разширяват и обхващат вече няколко отдела и по-големи предприятия. Традиционната архитектура на клиентския сървър еволюира във фин, богат на функционалности уеб портал. Генерирайки HTTPS протоколи и нови разработки в областта на уеб приложенията за сигурност, фирмите започнали да разгръщат внедряването на тези портали към външния свят, предимно към контрагенти, партньори в проектирането и доставчици. Към последните подобрения в портали като Dassault Systems VPM и 3Dlive, UGS Team Center, или PTC Windchill, са добавени ограничени, IM-базирани връзки, осигуряващи незабавна свързаност към основните функционалности: за дистрибуция/за достъп/за управление.

Сигурност и текуща PLM архитектура

Последните развития в PLM взаимодействието със сигурност са ценни, и приветствани от вътрешни и външни потребители. Проблемът е, че подобни портали, изискват от всеки, независимо дали е вътре или извън предприятието, да се свърже с портала, за да се осъществи обмен на информация. Макар, че този подход може да бъде насочен към  известните нужди на вътрешнофирмената комуникация, проблемите със сигурността, които такъв подход поражда означават, че разгръщането е задължително да се ограничава до малък кръг от външни потребители на партньорски компании. Нека да обясня: Приемаме, че OEM разгръща такъв портал, за да си сътрудничи и с външни доставчици. С цел да се осъществи сътрудничеството, служители от партньорските компании трябва да са се свързали с OEM портала. Тази връзка вероятно е пряка SSL VPN връзка с портала, което означава, че нито една компания, сътрудничеща си с OEM няма представа каква информация се обменя между нейните служители и OEM. Нито една компания, осъзнала изключителната важност на тази сигурност, няма да позволи такъв трафик, или в най-добрия случай ще се ограничат тези връзки. Управлението на тези изключения е допълнителна тежест за IT партньорите. Освен това, ИТ организацията на OEM трябва да създава/наблюдава акаунтите в своя портал за всички външни потребители, принуждавайки IT екипите както партньорите, така и OEM да губят време в съгласуване потребителски достъп.

 

Фигура 1: Преминаване от предварително планирано управление на проектите към непрекъснато и незабавно сътрудничество между инженерите.

Тези въпроси стават все по-наболели с нарастване на тенденцията сред най-големите компании да дават възможност на много от инженерите си да си сътрудничат директно с инженери от партньорски компании. Очевидна е ползата, когато повече инженери си сътрудничат индивидуално, проблемите се решават по-бързо, което води до увеличаване на времето за пускане на пазара, по-високо качество на продукта, както и по-висока производителност.

 

Следващо поколение междуфирмено сътрудничество

За да отговори на тези ограничения и за постигане на желаните цели, всяко решение за сътрудничество трябва да бъде добронамерено и да насърчава ефективната комуникация. То също така трябва да бъде съобразено с границите за сигурност във всички направления (т.е. да предоставя възможност за пълен контрол/наблюдение на това какво и с кого се споделя), както и да позволява на всяка ИТ организация да управлява собствената си потребителска политика, независимо от другите. Разпределената архитектура (домейн федерацията) позволява това. Чрез използването на такъв подход, всички служители на OEM и на партньорските фирми, могат да си сътрудничат, и то по-сигурно. ИТ отделите във всяка компания имат възможност за контрол на достъпа на своите потребители, както и на сесии, включващи други потребители. Такова решение може да бъде надеждно разгърнато за всеки и навсякъде по партньорската екосистема.

 

Фигура 2: TeamLinks сътрудничеството допълва PLM порталите

Ползата на екосистемите от постигане на такава обменна среда е ясна. Един от начините да споделят реалните данни между компании, които си сътрудничат чрез портал за обмен на данни, достъпни за определен брой служители от партньорските фирми, като например ръководители на проекти. Проблемите на сигурността, повдигнати от този подход, са смекчени чрез ограничаване на достъпа. За максимална ефективност и производителност, обаче, този въпрос трябва да обхваща цялата инженерна общност в екосистемата. Следващото поколение решения предвиждат още по-високо ниво на сигурност, като същевременно предлагат интегрирани функции като дистанционен достъп и свързаност с цялата екосистема само с едно кликване. Imera TeamLinks следващото поколение такива решения са били създадени, за да удовлетворят тези изисквания, чрез осигуряване на високо ниво на сигурност, и разпределяне на незабавна информационна среда за обмен на информация между компаниите.

 

 TeamLinks допълва PLM порталните решения чрез осигуряване на незабавна ”олекотена” поддръжка на Cross-домейн взаимодействието, която може да бъде достъпна до всички потребители в екосистемата. Чрез TeamLinks, потребителите може да видят всеки един от участниците, в който и да е проект и да си сътрудничат (с разрешение) по отношение на незабавен обмен на информация, намираща се в настолните им компютри, независимо дали тези участници са вътре в компанията, партньори или други дружества, извън фирмения домейн. TeamLinks отговаря на всички инфраструктурни изисквания за изключителна сигурност, същевременно с това лекотата на ползване и гарантира бързото й възприемане от страна на партньорите. С TeamLinks, данните, остават вътре в компанията; само видът на данните излиза като информация извън организацията. Партньорското решение TeamLinks много добре допълва информационните портали, които ограничават достъпа до малко на брой подбрани външни служители. 

 

6 неща, които не знаете за PLM

Bill Boswell
Генерален Директор  
Teamcenter Product Marketing
Siemens PLM Software
Ames, Iowa

Софтуера за управление на жизнения цикъл на продуктите бил скъп и отнемало дълго време да бъде внедрен, тъй като трябвало да бъде индивидуално настроен за всяка фирма. Обучението отнемало еднакво време. И въпреки че надстройките ставали все по-лесни, все още програмирането и внедряването отнемали доста време.
PLM индустрията извървя дълъг път от тогава. Толкова дълго, че последния софтуер е много по-напреднал и умен, отколкото можем да си представим. В последните версии на PLM, за да се отърсят от старите идеи, има няколко необявени функционалности, правещи работата на проектантите по-ефективна.

 

PLM е готов за работа. Софтуерни решения като нашите се разпространяват във версии, пригодени към специфичните нужди на определени индустрии. Например, индустриални специфични версии на PLM софтуер за автомобилни компании и космическите технологии, били разработени от водещи компании от тези сектори на индустрията. Потребителите на тези пригодени версии твърдят, че се наблюдава бързо внедряване, тъй като някои аспекти на системата, които са били нужни преди за персонализация (като части от списъци, специфични за промишлеността форми и процеси) са преконфигурирани за нуждите на промишлеността.

 


Една голяма авиокосмическа компания, например, използва софтуер, пригоден за индустрията, за да управлява и следи резултатите в списъци с данни. Освен това, софтуерът съдържа out-of-the-box програмна ориентация за административни данни, управление на промените, индустриални атрибути, както и списъци с части.

 

 

Не персонализирате и не конфигурирате сами. Business Modeler Integrated Development Environment (BMIDE) е насочен към конфигуриране и персонализиране на версиите. Вместо да се изисква от компаниите да пишат софтуер за специфични PLM функции, BMIDE им помага да възстановят бизнес процесите и информационните модели (всъщност както една компания иска да изглеждат PLM екраните й), използвайки правила и диаграми. В BMIDE генерира код, за да направи това възможно. Софтуерът трябва да работи по начина, по който компанията работи, за да има най-добър резултат и това прави лесна поддръжката на данните чрез PLM.

Кажете „Сбогом” на клиент-сървър архитектурата. Архитектурно базирания PLM трябва да бъде на базата на state-of-the-art технологиите. Така че, вместо на клиент-сървър архитектурата от миналото, модерният PLM софтуер е изградена въз основа на по-бърз софтуер, ориентиран към обслужващата архитектурата  (service- oriented architecture  - SOA). Според проучване на пазара на CIMdata, PLM базиран на SOA "намалява разходите и сложността на внедряване, а също така поддържа  PLM средата."

Програмистите на бизнес софтуер приемат добре SOA, защото намалява времето, необходимо, за добавяне на функционалности. SOA намалява също и общите разходи по собствеността на PLM за инженерни фирми. CIMdata добавя, че в дългосрочен план, SOA и понижава разходите за надстройки и инсталации.

Край на клиент-сървър архитектурата. Едно от най-важните предимства на SOA е съвместимостта на PLM система за работа с други приложения. Например, потребителите обикновено свързват Teamcenter софтуера с една или няколко CAD и CAM системи, различни CFD и FEA програми, ERP система, както и други бизнес приложения. SOA прави по-лесна връзката с тези инструменти.

Пачове за работа в режим 24/7. PLM може да обхване целия свят, чрез хората работещи с нея всеки час от денонощието. Така, че на практика няма подходящо време да се спрат всички сървъри, за да се инсталират актуализации. Ето защо се търси PLM система, която да решава тези проблеми с разгръщане на пълна поддръжка. Това означава, че е възможно да се актуализира софтуера без да се спира системата.

PLM се усъвършенства сама. В международните компании PLM има възможност да работи с няколко езика и култури, тъй като всички потребители се нуждаят от лесен за усвояване интерфейс, общ за всички сайтове. Старите интерфейси, заменени с Microsoft Outlook look and feel правят PLM по-интуитивен от всеки. Всъщност, идеята е Microsoft Office да служи като интерфейс към някои PLM функции с цел по-нататъшно намаляване на разходите за обучение.

По-евтино е да се закупи и използва софтуера. Това може да се види от всяка от предходните точки. В бизнеса с доставка на софтуер е ясно, че разходите надхвърлят стойността на лицензите. Общите разходи включват разходите, свързани с инсталацията, поддръжката и надстройка, както и обучение. Това е проблем, когато софтуерът първо е внедрен, и влезе в действие при всяко обновяване, тъй като повечето компании искат подобрения и те да се прехвърлят от едно издание в друго.

 

 Производителността на инструменти като 3D пакетите, свързани с спецификациите ( BOMs )спомагат за намаляване на общите разходи за PLM , правейки BOMs лесноразбираеми и използваеми. BOM средствата за производителност могат да помогнат за бързо встъпване в жизнения цикъл на продукта чрез сравняване и анализиране на BOM продукта и производствения процес.

 

Ориентираната към обслужването архитектура на модерните PLM системи, улеснява връзките с друг софтуер като ECAD. PLM може също така да се свърже и с ERP, CFD, FEA или MCAD.