, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

PLM - необходимост за всяко предприятие

Концепцията за стегнати производствени методи, е излязла извън простите Six Sigma принципи и навлиза в много системи, които управляват дейността на производствените съоръжения. Ако стегнато производство означава намаляване на отпадъците, намаляване на цикъла на разработване и постоянен процес на търсене на подобрения, то интеграцията на тези системи е от решаващо значение за конкурентно ниво и осигуряване на качеството. Често търсенето на т.нар. стегнати приложения е подценявано при разработването на нов продукт за управление на жизнения цикъл. Системите на доставчиците и специфичните анализатори в промишлеността намаляват разходите и водят до развитие на новия продукт - PLM.

PLM е понятие за приложение, чрез което се осъществява комуникация при отделните етапи на производствения процес и прави достъпна цялата информация за даден продукт дo процесите на проектиране, инженеринг, управление на продажбите и други, които често са управлявани от ERP.

Успешното изпълнение на PLM, обаче, изисква внимателен подход за оценка на съществуващите процеси, идентификация на възникнали проблеми и внедряване на подобренията, които не само отстраняват проблемите, но също така осигуряват по-голяма ефективност. Без тези допълнения и подобрения, PLM би бил само цикъл от ненужни промени. Именно чрез тези допълнения и промени, PLM осигурява огромни възможности за управление на основните ползи. Как точно PLM съществуват съвместно и добавят ползи към принципите на стегнатото производство?

PLM елиминира отпадъците.

Във всеки нов проект за развитие на продукт, екипът по разработването осигурява информация и знания. Разточителните дейности в този процес нямат пряк принос при генерирането на нова информация и знания. Някои примери - могат да се създадат в множество копия в зависимост от спецификацията на материалите (BOMs) за различни приложения, “тежката” административна работа, като ръчно генериране на хартиени документи или електронни файлове към доставчиците или партньорите, проектиране и ръчното отразяване на инженерните промени. И всеки път, когато има ръчна намеса в проекта, има риск от допускане на човешки грешки, някои - незначителни, но много от тях биха могли да имат значителни последици за процеса на разработка.

PLM премахва информационните фунии.

Често е трудно за екипите по проектиране и производство да обменят информация – по различни причини, включително радикални различия в терминологията. PLM системите позволяват обмен на информация между различните групи, дори и извличане на данни от клиенти и търговци, които иначе никога не биха достигнали до инженерния екип. Това осигурява обмен на критична информация на всеки етап от жизнения цикъл на разработване на продукта, повишава ефикасността и подобрява качествата на продуктите, качеството на резолюцията, като едновременно с това повишава удовлетвореността на клиента.

PLM инструмент, който може да работи съвместно с други.

PLM управлява дизайнерските данни и безпроблемно придвижва тази информация в рамките на предприятието. Тя създава работни среди за проследяване и прави достъпна цялата информация за продукта, предоставяйки възможност за централизирано управление на всички данни за продукта. Също така дава възможност на сътрудничеството между вътрешните и външни екипи. Чрез комбиниране на данни, които обикновено се управляват в отделни системи, като инженеринг например, се постига видимост до пълния набор от данни и има достъп до информация (обратна връзка от клиенти, ERP информация за доставчика и възможностите за компромиси). Това помага на инженерите да проектират решения с по-добър дизайн и подобрява ефективността.

PLM цени клиента.

При прилагането на принципите на стегнато производство към процесите на разработка на нов продукт, е важно да се намери баланс на функциите с високо ниво на качеството, които ще удовлетворят клиентите и ще поддържат конкурентни предимства. За да се постигне това, инженерите се нуждаят от метод за ефективен анализ на изискванията на клиентите, като ги превръщат в продуктови характеристики. Тъй като PLM софтуера комуникира с различни системи, инженерите могат да черпят информация от ERP, например, и после да я свържат към CAD средата, като им позволи да останат в рамките на тяхната проектна среда. Ключовата продуктова информация вече е на тяхно разположение.

PLM е гъвкав.

PLM е технологично ефективно използване на различните групи в рамките на организацията. Ако има проблеми или промени за нанасяне, например при спазване изискванията за качество, PLM осигурява непосредствено наблюдение. Възможността да се споделят данни - продуктови записи - помага на дизайнерската общност. Той издига цели проектантски екип на по-високо ниво, като му позволява да получи всички данни, съпътстващи продуктовите записи, за да се види какво е постигнато и да се прецени как да усъвършенстват или да ускорят развитието на цикъла. Тя помага на всеки участник в процеса да постигне по-високи стандарти.

PLM осигурява съответствие.

Посредством по-стоянния натиск от страна на регулаторните органи да се поддържа високо ниво на съответствие със стандартите, производителите са изправени пред сложността на това всяка стъпка от пътя до крайния продукт да е правилна. PLM, със способността си за проследяване и управление на информацията, е станала все по-значим компонент при управлението на съответните проблеми. Прозрачност на записите при целия процес на проектиране на продукта, може да реши много проблеми.

PLM подпомага процесите на измерване и контрол.

Проектите за разработка на нов продукт, без PLM подход, може да не бъдат в състояние да се справят с измерванията, представянето на продукта или преглед на проектите. Въпреки това, в много PLM технологии са вградени измерването и контрола, както проектни графици, статус на резултатите или оценки на риска. Управлението на тези важни етапи по разработването на нов продукт, може да бъде представено като напредък на проекта, представен като графика на критични за проекта графици и параметри. Съответните членове на екипа имат достъп до информация за напредъка на проектите и могат да видят в реално време статуса на проекта.

PLM осигурява непрекъснато усъвършенстване на процеса.

Непрекъснатото усъвършенстване на процесите в рамките на цялата организация, независимо дали тя е в сферата на ERP или в цикъла на разработване на новия продукт, е в основата на успешното управление на организацията. PLM може да идентифицира тенденциите и да предостави интегрални механизми за отчитане, като предоставя възможност за количествени анализи, всеки, от които се реализира от инженерните екипи. Те използват информацията за управление на непрекъснатия процес на подобрения. PLM технологията осигурява управление на информацията и анализ на възможностите за непрекъснато подобряване на процесите за разработка на продукта.

PLM осигурява управление на качеството.

Качеството е ключов фактор в жизнения цикъл в процеса на разработка на новия продукт. В много производствени организации, технологиите за управление на качеството често са сложни и не са лесно достъпни за дизайнерските екипи. От гледна точка на управлението на една организация, това има съществено влияние върху повишаване на ефективността. Някои системи за качество са ръчни и не може да се систематизират данни за пълния регистър на продукта или да се предоставят анализи. А, както споменах по-горе, ръчните системи са отворени за човешки грешки. PLM решенията, които предлагат качествена компонента имат способността да уловят и да споделят тестова информация, общи тенденции и обратната връзка за обслужването на клиентите.

Тази информация може да бъде свързана обратно към записа (досието) на продукта и да бъде предадена обратно на инженерите. Качествената информация за инженерите е всичко, което трябва да знаят за даден продукт, включително и пряката обратна връзка от клиентите. Това е изключително важно за производството и по-добрата производствена практика като цяло, защото тя доближава инженера до крайния потребител, за да се постигне подобряване на дизайна. Управление на жизнения цикъл на продукта продължава да доказва своята ефективност при добавянето на подобрения към производствената среда.

Гъвкавост, е да си в състояние да елиминираш отпадъците, да осигуриш базата за обмен на информация и служи като инструмент за сътрудничество. С успеха на PLM в добавка към принципите на продължителния процес на внасяне на подобрения и поддръжка от качествения мениджмънт PLM решенията могат да направят задоволителни разликите в производството – да спомогнат за получаването на продукция, която да е удовлетворителна за крайния потребител. Приемането на стегнато производство, само по себе си може да донесе някои ползи, но начинът, по който може да се увеличат потенциалните печалби, както и рентабилността е да се въведе продукт за управление на жизнения цикъл и той да се интегрира с други бизнес системи.